Radar · Nyhet

Kampen om stadshuset kan börja

Bostäder, miljö och brott. Det är tre teman för Stockholmspolitiken framöver. Åtminstone att döma av svaren i vår enkät till partierna i stadshuset. Valåret är här och Syre Stockholm är redo att guida dig.

Vänsterpartiet vill öka jämlikheten, Liberalerna lyfta skolan och Kristdemokraterna satsa på äldre. Mer överraskande är kanske att Sverigedemokraterna vill arbeta lokalpolitiskt för att byta ut rikspolischefen och att Moderaterna lyfter fram stadens luftkvalitet, som de vill förbättra genom vägbygget Östlig förbindelse.

Det kan påpekas att svaren kan avspegla, förutom partiernas vilja, deras uppfattningar om vad som intresserar Syre Stockholms läsare. Håll till godo!

1. Vilka problem i Stockholm är viktigast att jobba med under kommande mandatperiod?

2. Nämn konkreta åtgärder som behövs för att lösa dessa problem.

Socialdemokraterna

1. Att bryta segregation är den viktigaste frågan. Om vi ska skapa ett Stockholm för alla så behöver vi prioritera jobb, skola och att bygga nya bostäder. Alla ska ha samma tillgång till detta, oavsett var man kommer ifrån eller var man bor.

2. Vi satsar på skolan, bygger bostäder i rekordtakt och har en aktiv arbetsmarknadspolitik. Allt fler personer går från bidrag till jobb. Det kommer ta tid att vända utvecklingen, men målet med vår politik är ett Stockholm för alla. Det innebär att vi måste minska de skillnader som finns i vår stad.

Vänsterpartiet

1. Jämlikheten och jämställdheten måste öka. Bostadsbristen måste bekämpas. Klimatet måste prioriteras.

2. Mer resurser till välfärden och ett systematiskt arbete för att förbättra kvinnors löner och arbetsvillkor. Ett fortsatt ökat bostadsbyggande, särskilt av hyresrätter. En prioritering av kollektivtrafiken framför biltrafiken.

Feministiskt initiativ

1. Våld mot kvinnor och att bryta segregationen är avgörande frågor för ett feministiskt och antirasistisk Stockholm. #metoo har mobiliserat hundratusentals för förändring och det arbetet måste fortsätta. För att bryta segregationen i Stockholm behöver vi politik som skapar social rättvisa och långsiktiga lösningar för att komma åt vapenvåldet, fattigdomen och trångboddheten.

2. Vi vill satsa på att stärka kvinnors organisering och för att öka kvinnors makt över såväl samhället som sina egna liv och höja kunskapen om barn och ungas rättigheter. För att bryta segregationen vill vi bland annat se över skolpengssystemet och rita om upptagningsområden för att få mer blandade klasser.

Miljöpartiet

1. Vi måste förbättra den dåliga luften i Stockholm och minska våra fossila utsläpp. Dubbdäcksförbudet har haft god effekt på luften men vi behöver även minska antalet dieselbilar i staden. Vi måste också få ner biltrafiken generellt så att Stockholm tar sitt ansvar för att stävja klimatförändringarna.

2. Vi vill införa miljözoner för att förbättra luften i staden och stockholmarnas hälsa. Sen vill vi göra det enklare att förflytta sig i staden utan bil. Det ska vara smidigt och tidseffektivt att gå, cykla eller åka kollektivt i Stockholm.

Moderaterna

1. Otryggheten och att våra gemensamma resurser ska tas tillvara, både ekonomi och miljö. Vi behöver satsa på att alla ska känna sig trygga oavsett bostadsadress, en bättre hushållning av stadens ekonomi och minska utsläpp som skapar höga halter av partiklar och kväveoxid.

2. Vi vill inrätta en trygghetsjour där staden genom ordningsvakter finns tillgänglig dygnet runt. Samt ökad kameraövervakning och fler poliser. Trafik ska ledas runt staden (genom Östlig förbindelse, red. anmärkning) och fler försök med klimatsmart och innovativ infrastruktur ska genomföras. Vi vill även satsa på skola och äldreomsorg.

Liberalerna

1. Det finns flera stora utmaningar i Stockholm som behöver liberala lösningar. Däribland den ökande otryggheten, de stora kunskapsklyftorna, och integrationen av nyanlända till Stockholm.

2. Våldsbrottslighet måste motas tillbaka så att människor kan känna frihet och trygghet där de bor. Vi vill rekrytera 200 trygghetsvakter som ska arbeta lokalt, fler trygghetskameror och en trygghetsjour dit handlare och andra kan ringa för att larma när något händer.

För skolans del behövs ett starkare arbete för trygghet och studiero i alla skolor, lärares möjligheter att fokusera på och leda undervisningen måste öka, och lärares arbetsmiljö och villkor måste uppvärderas.

En bättre integration kräver att vi vågar skärskåda våra system för etablering på till exempel arbetsmarknaden. Det kräver också att samhället tydligare informerar om lagar, rättigheter och skyldigheter i Sverige.

Kristdemokraterna

1. KD vill efter valet prioritera tre viktiga utmaningar:

– Sund ekonomi, minskat kommunalt slöseri och lägre skatt.

– En trygg och värdig äldreomsorg där det blir lättare att få plats på ett äldreboende och där hemtjänsten ges mer tid.

– En tryggare stad och bättre integration.

2. – Minskat kommunalt slöseri med mindre av vänstervriden symbolpolitik och bättre företagsklimat.

– Fler äldrebostäder, ökad social samvaro i äldreomsorgen samt en generösare biståndsbedömning.

– En mer närvarande polis och fler trygghetskameror, fler ordningsvakter med ökade befogenheter samt fler fältassistenter, sociala insatsgrupper och ökat föräldrastöd.

Centerpartiet

1. Allra viktigast är att Stockholm inte får klyvas. Stockholm ska vara en hållbar och spännande stad där det byggs högt och tätt för alla, där stadens parker och grönområden är trygga och där integrationen förbättras. Räddar vi företagsklimatet kan fler komma i arbete och då minskar vi utanförskapet.

2. Företagsklimatet har gått åt pipan sedan majoriteten tog makten. Vi vill återupprätta företagsklimatet illa kvickt, då får fler personer arbete och utanförskapet minskar. Centerpartiet vill också satsa på att stadens parker och grönområden blir tryggare och snyggare och att det byggs högt och tätt.

Sverigedemokraterna

1. Bostadsbristen ligger idag som en våt filt och hämmar Stockholms fortsatta tillväxt. Den gör att företag har svårt att rekrytera rätt personal och att unga har svårt att flytta hemifrån vilket resulterar i en ökad ohälsa. Ett annat växande problem är den ökande otryggheten, inte minst för kvinnor och flickor.

2. De kommunala bostadsbolagens vinster ska återinvesteras i att upprusta det befintliga beståndet samt till att bygga fler hyreslägenheter. Vi måste göra det enklare för fler att ingå ett så kallat kompiskontrakt där flera personer kan stå på ett kontrakt på en större dyrare lägenhet.

Förändringar måste ske inom polisen som att tillsätta en ny rikspolischef. Även Stockholms kommun måste ta ett större ansvar i att skapa en tryggare stadsmiljö.