Glöd · Debatt

Cyklandet bland unga behöver öka

DEBATT Många av oss upplever att cykeln är populärare än någonsin, men statistiken talar sitt tydliga språk: ”barn (6–14 år) cyklar 42 procent kortare sträcka nu än under mitten av 1990-talet, och ungdomar och unga vuxna (15–24 år) cyklar 46 procent kortare nu.” (Rapport 2015:14 från Trafikanalys). Samtidigt noterar Folkhälsomyndigheten att den fysiska aktiviteten hos barn och unga har minskat. Brist på fysisk aktivitet ökar risken för en rad sjukdomar såsom fetma, typ-2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Föreningen Svenska cykelstäder ser oroat på utvecklingen, men menar att förändring är möjlig om föräldrar, politiker och skolor tar ökat ansvar för att skapa ett hållbart och hälsosamt resebeteende från unga år.

Störst ansvar för barnens transportvanor har föräldrarna. Genom att vara en god förebild och själv cykla, samt att uppmuntra och göra det möjligt för barnet att cykla kan föräldrar hjälpa sina barn att få goda vanor och vardagsmotion. Genom att cykla tillsammans med dem har man en möjlighet att låta barnet öva på de utmaningar som finns i trafiken och uppnå trafikmognad i sin egen takt.

Skolan behöver också ta ett större ansvar för att barn och unga ska lära sig trafikregler och säker cykling. I dag är det tyvärr inte en självklarhet att barn får cykla som en del av undervisningen. Undervisning i trafikregler och praktiska övningar borde vara en självklarhet och det finns goda exempel att inspireras av exempelvis från Helsingborg. Utöver undervisning om trafikregler borde cykelutflykter vara ett självklart inslag i skolan för att visa på att cykling framförallt är roligt!

Men för att föräldrar och barn ska känna sig tryggare i trafiken behövs också utökade satsningar på cykelinfrastruktur. Sammanhängande och trafikseparerade cykelvägar gör att konflikterna med andra trafikslag minskar och ökar säkerheten. Kommuner har möjlighet att vid planering av trafiken runt en skola prioritera säkra cykelvägar och se till att avlämningsplatser för bilar ligger en bit bort för att trafiken inte ska bli alltför intensiv i direkt anslutning till skolan.

I början av en termin finns en särskild möjlighet att etablera nya vanor, därför är det särskilt viktigt att satsa på att få fler barn att cykla nu. Svenska cykelstäder ser allvarligt på att barn och unga vuxna cyklar allt mindre och efterlyser insatser från alla nivåer för att vända trenden. Vi inte råd att låta bli, och det är bråttom att vända utvecklingen.

Henrik Oretorp (C) Halmstad,
Emma Berginger (MP) Lund,
Mikael Vilbaste (MP) Västerås,
Moa Rasmusson (L) Sollentuna,
Anders Samuelsson (C) Jönköping,
Lenita Ericson (S) Luleå,
Thomas Rödin (MP) Helsingborg,
Elias Aguirre (S), Linköping,
Margaretha Wedin (C), Gävle,

Styrelsen för Svenska cykelstäder