Glöd · Debatt

Stockholms vatten – vårt ansvar

Debatt Just nu pågår Världsvattenveckan här i Stockholm och forskare från hela världen samlas för att diskutera en av våra viktigaste resurser. Förutom att Stockholm har ett friskt och gott dricksvatten så bidrar det till förhöjd livskvalitet för människor, skydd mot klimatförändringar och som livsmiljö för olika typer av djurliv.

Att vårt vatten är viktigt för stockholmarna är tydligt. I våras presenterades en ny studie där man på uppdrag av Stockholms miljöförvaltning undersökt vad stockholmarna tycker att Stockholms vatten är värt. Resultatet visar att vi stockholmare kan tänka oss att betala för att vårt vatten ska bli renare och för att även framtida generationer ska kunna njuta av att bada eller att fiska i Stockholm. Enligt studien är betalningsviljan hos stockholmarna mer än dubbelt så hög som de kostnader som vi idag beräknar behövs för att göra alla Stockholms vattenförekomster rena och friska.

Vi tar just nu fram lokala åtgärdsprogram för Stockholms alla 23 vattenförekomster med målet att alla dessa vattendrag ska ha god vattenkvalitet inom en tioårsperiod. De flesta klarar i dag inte EUs lagkrav. Åtgärdsprogrammen kommer bland annat innehålla åtgärder för att hantera övergödda vattendrag, rening av smutsigt dagvatten, att igenväxning förhindras, rensning av skräp och förbättrade miljöer för fisk – allt med målet om att alla Stockholms vattendrag ska vara rena och friska.

Finansiering av vattenarbetet behöver tryggas under många år framöver. Det förutsätter en gemensam politiskt strategi där vi vårdar vattenfrågorna gemensamt. Jag bjuder gärna mina kommunalrådskollegor i länet på fika för att träffas och prata vatten, för samarbete i dessa frågor är nyckeln. Vi bör sträva mot gemensam förvaltning av naturresurser och grunden lägger vi med kommunövergripande åtgärdsprogram och involverar Stockholmarna i arbetet.

Men Stockholm står också inför andra vattenutmaningar. Klimatförändringarna ser ut att drabba Stockholm med allt mer häftiga regn. Vi behöver därför planera staden framåt för att kunna hantera de allt större vattenmängderna. Stockholm växer och vi bygger mycket, och då blir det särskilt viktigt att hitta nya sätt att hantera stora vattenmängder, då våra avlopps- och dagvattensystem under jorden inte kan dimensioneras för så mycket vatten. Därför har vi inom Stockholms stad tagit fram en dagvattenstrategi för hur regnvatten ska hanteras. Det finns ett stort behov av ytor som tål att översvämmas och här måste vi planera smart. Det kan handla om idrottsplatser som byggs nedsänkt för att kunna samla vatten istället för att det översvämmar gator, eller parker med träd och planteringar där vatten kan rinna ner då det regnar. Just nu byggs det flera sådana platser i staden men i framtiden kommer det att krävas många fler multifunktionella ytor som kan ta hand om allt vatten.

Innovation är en förutsättning för att hantera framtida utmaningar i städerna, och nyligen fick ett nytt innovationscentrum, där Stockholm ingår som huvudpartner, bidrag från Vinnova på cirka 100 miljoner kronor. Med Stockholms mål om den uppkopplade staden öppnar vi för nya möjligheter för att exempelvis minska vattenförbrukningen eller att snabbare upptäcka och larma för utsläpp av skadliga ämnen till våra sjöar och vattendrag. Nu kan vi, samtidigt som vi gynnar ny grön miljöteknik, gynna miljöarbetet i staden och driva på byggandet av en modern och klimatsmart stad. Våra vatten ökar inte bara vår livskvalitet, vi är alla beroende av vårt vatten, nu och i framtiden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV