Zoom

”Utbildning är guldtråden som förenar utvecklingsmålen”

Bra utbildning till alla är en nyckel till en fredlig och hållbar framtid. Just därför är det ett av FNs utvecklingsmål, men ännu är det avlägset. 260 miljoner barn har ingen skola alls och utbildningsklyftorna är enorma.

Miljoner saknar tillgång till bra utbildning runt om i världen – men vad kan det internationella samfundet göra för att förändra det?

Ett av FNs ambitiösa utvecklingsmål år sedan är tillgång till inkluderande kvalitetsutbildning på jämlika villkor för människor i alla åldrar. Målen antogs för två år sedan, men fortfarande är det oklart hur de ska uppnås.

För att finna svar ordnade FN ett toppmöte den 28 juni för att diskutera och undersöka nya strategier.

– Tillgång till kvalitetsutbildning är inte bara ett mål i sig själv, utan även en grundläggande del i skapandet av en bättre värld med hållbar fred, hållbart välstånd och en hållbar utveckling, sa nuvarande generalförsamlingens ordförande Peter Thomson vid mötets öppnande.

– För när vi investerar i utbildning inser vi potentialen hos vår största tillgång: världens alla människor, fortsatte han.

Vice generalsekreterare Amina Mohammed uttryckte liknande tankar:

– Vi vet att när vi utbildar unga människor ger vi dem inte bara kunskap och kompetens som de behöver för att säkra sin framtid. Vi förbereder dem för att med sina hjärtan, händer och medvetanden skapa ett mycket fredligare och rikare samhälle för sig själva, men också för oss alla.

Men det finns mycket arbete att göra. Mer än 260 miljoner barn och unga saknar skolgång och antalet barn i skolåldern som inte går i skolan ökar. Över 750 miljoner ungdomar och vuxna har inte baskunskaper i att läsa, skriva och räkna, även om det finns skolor.

”Det finns inget bättre sätt att investera i ett fredligt och hållbart framtida samhälle än att utbilda dess medborgare, varje medborgare, och inte bara medborgare utan även dem som är statslösa” säger Amina Mohammed. Bebeto Matthews/AP/TT

Guldtråden som förenar

Tillgång till utbildning har ofta en nersippringseffekt – det förbättrar tillgången till mat, hälsa och ekonomisk trygghet, som är andra viktiga utvecklingsmål. Utbildning är därför ”guldtråden” som förenar alla de 17 målen, konstaterade Thomson.

Men det finns många utmaningar att övervinna. Barn i instabila eller konfliktdrabbade länder är ofta svåra att nå. De löper tre gånger större risk än andra barn att inte få grundläggande utbildning. Dessutom har bara hälften av flyktingbarnen och 22 procent av flyktingungdomarna tillgång till grundskola eller gymnasium.

– Det här är inte bara en utmaning på kort sikt, utan en utmaning som är hjärtat i vårt långsiktiga arbete för att bygga en fredligare och mer jämställd värld, sa Mohammed.

Innovativa sätt att ge god utbildning är därför livsviktiga, från provisoriska skolor för barn på flykt till tekniska lösningar för att nå barn på avlägsna och svårtillgängliga platser.

Många flickor hindras fortfarande från att gå i skolan, av allt från sexistiskt våld och sociala och kulturella normer till att skolorna saknar lämpliga toaletter för flickor. Därför går 130 miljoner flickor i grundskole- och gymnasieåldern inte i skolan i dag. Två tredjedelar av de vuxna som inte kan läsa och skriva är kvinnor.

När kvinnors och flickors tillgång till utbildning ökar förbättras familjernas hälsa och ekonomin – det finns ett bevisat samband. Därför betonade Thomson vikten av att hitta sätt att stoppa diskriminering som hindrar kvinnor och flickor från att utbilda sig.

Onziya Zulaika har mattelektion med sudanesiska flyktingbarn i Uganda. Ben Curtis/TT

Enorma klyftor

Deltagarna belyste också vikten av livslångt lärande för livet och arbetet.

– Under de kommande tio åren kommer en miljard unga människor att komma in i det globala arbetslivet. De behöver de kunskaper och den kompetens som behövs, inte bara för att göra det arbete som finns i dag, utan också för alla jobb som inte är uppfunna än, sa Mohammed.

Thomson tillade att även vuxna behöver kontinuerlig vidareutbildning för att kunna anpassa sig och delta när arbetslivet snabbt förändras. Enligt FN-konferensen för handel och utveckling (Unctad) kan automatisering minska antalet jobb i fattiga länder med två tredjedelar, vilket visar hur viktigt det är att människor får yrkesutbildning och stöd till anpassning.

Den största svårigheten när det gäller att ge inkluderande och jämlik kvalitetsutbildning är finansieringen, som fortfarande är otillräcklig i hela världen.

The Education 2030 Framework for Action, som antogs av FN 2015 för att man ska kunna nå utbildningsmålet, ger två ungefärliga mått på hur mycket pengar ett land bör lägga på utbildning: minst 4–6 procent av BNP och/eller 15–20 procent av de offentliga utgifterna.

En del länder, som Sydkorea, vars utbildningssystem är bland de bästa i världen, använder nästan 5 procent av sin BNP till utbildning. Invånarna har tillgång till yrkesutbildning på likvärdiga villkor och andelen som går i gymnasiet eller får högre utbildning är bland de största världen.

– Det beror på att folket tror på kraften i grundutbildning, sa Sydkoreas tidigare utbildningsminister och ledamot av Internationella kommissionen för finansiering av utbildning i världen.

Men så är det inte i många andra länder. Unesco fann att 51 av 138 länder, rika såväl som fattiga, använder mindre än fyra procent av sin BNP till utbildning. Även om länder med svag och medelstark ekonomi har ökat sina anslag till utbildning beräknas det fortfarande fattas 39 miljarder dollar mellan 2015 och 2030.

Hjälp utifrån är nödvändigt för dessa länder, men biståndet till utbildning har inte ökat. 2014–2015 var biståndet till utbildning totalt 12 biljoner dollar lägre än 2010 och betydligt lägre än vad som behövs för att nå FNs utbildningsmål.

En ny internationell skola invigs i Kina. Skolorna som startas av utländska utbildningsföretag är mycket populära – bland dem som har råd. Nomaan Marchant/AP/TT

Investera i framtiden

Mohammed yrkade på mer pengar till utbildning både på inrikesnivå och internationellt, speciellt till de länder som har störst behov. Hon uppmanade också deltagarna att undersöka nya metoder. Nya fonder för utbildning har redan bildats, bland andra Fonden för utbildning som inte kan vänta, som tillhandahåller utbildning i humanitära sammanhang. FNs sändebud för utbildningsfrågor, Gordon Brown, föreslog även en internationell finansieringsfunktion för att få resurser till att jämna ut utbildningsklyftorna i världen.

När han berättade om sitt möte med skolflickor som hade blivit kidnappade från en skola i Chibok i Nigeria sa Thomson att det borde inspirera till att ge fler tillgång till utbildning för att få en säkrare och rättvisare värld.

Mohammed sa:

– Det finns inget bättre sätt att investera i ett fredligt och hållbart framtida samhälle än att utbilda dess medborgare, varje medborgare, och inte bara medborgare utan även dem som är statslösa. Varje människa förtjänar rätten till utbildning med god kvalitet.

FNs toppmöte om utbildning är det senaste i en rad sammankomster om utvecklingsmålen som har hållits under generalförsamlingens 71 session. Varje sammankomst har fokuserat på en nyckel till hållbar utveckling, inklusive hållbar fred, klimatåtgärder, finansiering och uppfinningar.

Tioårige Issa har flytt från Syrien till Turkiet. Han har inte tid att gå i skolan – han måste jobba på textilfabriken. Lefters Pitarakis/AP/TT