Radar · Nyhet

Bättre än på länge för hotad hackspett

Minst elva vitryggiga hackspettsungar har kläckts i år, enligt Naturskyddsföreningen. Det är bättre än på länge för den hotade arten.

Naturskyddsföreningens Projekt vitryggig hackspetts frivilliga rapportörer har konstaterat fyra häckningar i Mellansverige, vilket lett till elva ungar. Troligtvis är det nu totalt sju par, och omkring sex singlar, i landet.
Att paren blivit fler beror både på att några fåglar flyttat in österifrån, och att uppfödda och utsläppta fåglar valt att etablera sig i landet.
Vitryggen är en krävande hackspett som behöver äldre lövträd och död lövved, en typ av skog som blivit ovanligare i Sverige och där andra rödlistade arter lever.

– Försvinner vitryggen så riskerar andra hotade arter också att försvinna, det är en så kallad paraplyart. Och så handlar det om att hejda förlusten av biologisk mångfald, förklarar Paula Andersson vid projektet.

Hon hoppas och tror att vi framöver kommer att kunna se fler häckningar i landet.

– Jag har gott hopp om att den kan återetableras i Sverige. Men det gäller att myndigheter och skogsbruk aktivt arbetar vidare med restaurering av de här livsmiljöerna. För ska vi ha fler fåglar så kommer vi att på längre sikt behöva fler lämpliga landskap av de här stora sammanhängande lövskogsområdena.

Vitryggig hackspett