Radar · Nyhet

Blyföroreningar ger sämre skolresultat

Barn som exponerats för bly presterar sämre i skolan. Det visar en rapport skriven av forskare vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och Stockholms universitet. Det finns även en förhöjd risk att de begår brott.

I rapporten jämförs barn som hade mycket bly i sin närmiljö under sina tre första år med barn som levde i områden med lägre halter av blyföroreningar. Forskarna fann att de barn som levde i en blyförorenad miljö presterade sämre i skolan och hade lägre sannolikhet att avsluta gymnasiet. Effekterna var störst bland pojkar.

”Vi tycker att det är relativt stora effekter”, säger Peter Nilsson, som är en av flera forskare som skrivit rapporten, i ett pressmeddelande.

Effekterna är olika stora beroende på hur mycket bly barnen utsatts för. När den högsta tillåtna blyhalten i bensin sänktes 1973 och 1981 minskade blyföroreningarna.

Blynivåerna föll mest i områden med höga blynivåer vilket har gjort det möjligt för forskarna att jämföra utfallen för barn som bodde i områden med hög exponering av bly med barn som bodde i områden med lägre blyexponering. Rapportförfattarna har följt 800 000 barn i mer än 20 år.