Glöd · Debatt

Låt kvinnor bestämma själva

DEBATT Stockholms läns landsting sjabblar med upphandling igen, den här gången drabbas vårdavtal med den kvinnopopulära Vidarkliniken.

Stockholms läns landsting (SLL) vill stoppa kvinnors fria val att välja den unika och uppskattade vård som ges på Vidarkliniken i Järna genom att inte förlänga sitt vårdavtal. Vårdformer attraherar helt uppenbart kvinnor och män olika, Vidarkliniken besöks av nästan 90 procent kvinnor. Det är skamligt att politiken inte ingriper utan låter Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänstemän avbryta denna av kvinnor efterfrågade och uppskattade vårdform.

Gröna kvinnors styrelse har beslutat att kvinnoförbundet ställer sig bakom de protester, över 25 000 mejl och namnunderskrifter samt nu en manifestation, som riktar sig mot Stockholms läns landsting. Anledningen till vreden är att vårdavtalet med Vidar-kliniken i Sörmland helt sonika slarvas bort. Gröna kvinnor tar ställning utifrån det faktum att deras patienter utgörs av nästan 90 procent kvinnor. Vi vet inte varför vården speciellt tilltalar kvinnor men vi vet att Socialstyrelsen 2004 konstaterade i en jämställdhetsuppföljning av vården att kvinnor generellt inte är lika nöjda med den vård de får som män är. Sveriges kommuner och landsting har också konstaterat att ”det finns könsbaserade tillgänglighetsskillnader till kvinnors nackdel och att kvinnor har sämre vårdtillgång än män”. Här finns en vårdform som tilltalar kvinnor, som har funnits i över trettio år och utvecklas hela tiden och som går att fortsatt upphandla, och inga politiker ingriper, vilket gör det omöjligt att bemöta taffligheten.

Kontentan blir att en vårdform som så uppenbart tilltalar kvinnor går förlorad som valmöjlighet för kvinnor i Stockholmsregionen. Gröna kvinnor har nu tillskrivit de politiska partiernas kvinnoförbund och berättat om hur bristande upphandlingskompetens direkt drabbar kvinnor och hoppas de kan påverka sina politiker. Vi menar att kvinnor även framöver ska få bestämma själva vilka utförare av vård de vill ha och att Vidarkliniken även framledes ingår i den valmöjligheten. För det kan väl inte vara så att värderingsskillnader styr över kvinnors rätt till vårdval? Vidarkliniken jobbar inte med vinstmaximering, har få klagomål och besöks mest av kvinnor.

Andra landsting har avtal med Vidarkliniken. När Stockholms läns landsting hävdade att Vidarkliniken inte följer deras avtal samt inte bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, så beställde Region Skåne en medicinsk revision. Den är nu klar och konstaterar att det inte föreligger några problem eller brister. Region Skåne kommer att förlänga sitt avtal med Vidarkliniken för behandling av patienter med cancer, fibromyalgi och utmattningsdepression.

Det är ytterst märkligt och patientosäkert, att olika regioner gör diametralt olika bedömningar. Alliansen gick till val på ”Valfrihet inom vården”. Upp till bevis nu och låt oss fortsätta leva i en demokrati där var och en får bestämma över sin egen kropp.