Radar · Nyhet

Kritik mot nya asylprocessen

Migrationsverket började våren 2016 att pröva en ny form av asylprocess som kallas den ”omarbetade skyddsprocessen”. En viktig förändringen har varit att tidigare i processen tydliggöra ärendets karaktär och svårighetsgrad.

Kritik mot den nya asylprocessen kommer bland annat från Advokatsamfundet som enligt tidskriften Dagens juridik pekar på att det är olämpligt att omfattande ansökningssamtal, där bland annat skyddsbehovet identifieras, hålls utan advokat.

Man är också kritisk till att det inte alltid finns tillfälle att gå igenom alla handlingar med den sökande inför den muntliga utredningen samt att de särskilda barnenheterna avskaffas. En kritik som också Barnombudsmannen lyfte i sitt remissvar om den nya asylprocessen.