Glöd · Debatt

Det ska vara lätt att resa kollektivt

DEBATT Vi har bara en jord och klimatförändringarna är i ett alarmerande läge. I november låg temperaturen 20 grader högre än normalt i Arktis och forskare uttrycker oro för att vi ser ännu fler tecken på en eskalerande klimatförändring. För att bygga ett samhälle som ställer om till låg klimatpåverkan krävs ett strukturerat arbete för investeringar som minskar utsläppen. Nyligen antog riksdagen den ekonomiska ramen för transportsystemet 2018–2029. Vänsterpartiet har varit med och förhandlat upp nivåerna till järnvägsunderhållet och vi har fått in en ökad målstyrning gentemot klimatmålen, vilket vi är glada för. Dock är en stor del kvar då det gäller att se till att det blir en infrastrukturplan som bidrar till att nå klimatmålen.

Både Utredningen för en fossilfri fordonsflotta, FNs klimatpanel, IVL- Svenska miljöinstitutet och en lång rad forskare pekar på att vi måste satsa på en samhällsplanering för mindre bilåkande och mer tåg- och kollektivtrafik i kombination med utveckling av ny teknik, om vi ska klara av klimatmålen. Satsning på enbart ny teknik räcker inte. Den antagna infrastrukturpropositionen med en ökande satsning på våra transporter med över 100 miljarder jämfört med nuvarande infrastrukturplan ger bättre förutsättningar att genomföra en sådan hållbar samhällsplanering. I den nuvarande ramen på sammanlagt 622,5 miljarder stärks järnvägsunderhållet kraftigt och vägunderhållet ökar, och innebär även satsningar på nyinvesteringar. För Vänsterpartiet är inriktningen tydlig i vilka investeringar som behöver prioriteras för att resenärer och näringsliv ska få tillgång till klimatsmarta resor och transporter. För resenärer måste tillgängligheten till järnväg, kollektivtrafik och cykelinfrastruktur ges företräde.

Genom ökad och förbättrad kollektivtrafik och järnväg ges stora möjligheter att minska vägtransporterna och klimatbelastningen, men effekten blir även att krav på nya väginvesteringar minskar. Satsningar på kollektivtrafik underlättar även för den som i dag reser med bil att resa på ett mer hållbart sätt. För en omställning till mer hållbart resande krävs, förutom att tågkaoset förhindras med förstärkt järnvägsunderhåll, att biljettpriserna för resenärer som reser klimatsmart blir attraktivt i jämförelse med bil och flyg. Därutöver krävs satsningar för näringslivet på ökad andel långväga godstransporter på järnväg och via sjöfart. Så bygger vi en miljömässigt hållbar ekonomi som får hela landet att leva.

Många efterfrågar bra järnväg i dag, därför är det angeläget att genom opinionen stärka nödvändig tågsatsningar. Men omställningen till hållbara resor kräver förstås även lokala initiativ. För Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting är det grundläggande att alla har möjlighet att åka kollektivt, därför bör priset för månadskort hållas nere och satsningar bör göras på att utöka trafiken samt starta upp de busslinjer som det borgerliga styret i landstinget dragit in. Det finns mycket kvar att göra för klimatet och kollektivtrafiken är en viktig pusselbit. Vänsterpartiet är villigt att ta sig an den utmaningen.