Glöd · Debatt

Sverige kan lära världen miljö och demokrati

DEBATT FN beräknar att populationen i världen blir 10 miljarder år 2050. Målet är att om 33 år rättvist tillgodose behoven av rent vatten, mat, energi med mera inom klimatets och planetens hållbara gränser. Förutsättningen är fred, demokratiutveckling, infrastruktur, kultur och kunskap för en hållbar framtid.

Sverige har i mer än 200 år haft fred och i lugn och ro utvecklat demokrati, infrastruktur och hållbar miljöteknik. Det generösa svenska biståndsmålet 2016 var 43 miljarder kronor, en procent av vår BNP, vilket är unikt.

Sidas och Forum Syds ambitiösa och lovvärda arbete görs samarbete med biståndsorganisationer. Ambitionen är att genomföra humanitära och hållbara miljöinsatser, som rent vatten, solenergisystem, avloppssystem, utbildning i odling och mycket mer. Men många hinder bromsar hjälpen, såsom okunskap, ofred och korruption, som tvingar biståndsorganisationerna till tung byråkrati.

Korruption är en av de största utmaningarna för transparant ekonomiskt bistånd. Frågan är: hur kan skattebetalarnas pengar göra mest nytta i rätt tid och på rätt plats, för att lindra den internationella nöden effektivast? Mycket talar för att en ny strategi behövs. Allt fler tillverkningsföretag läggs ner eller flyttar utomlands. Tyvärr försvinner fler arbeten än det tillkommer nya och därför har det klassiska sättet att skapa arbetstillfällen blivit föråldrat. Svenska företag och utbildningssektorn bör därför stimuleras att samarbeta för skapa nya ”gröna” arbeten här hemma och i utvecklingsländer.

Sverige bör skapa ett nytt hållbarhetsuniversitet för internationellt bistånd för hjälp till självhjälp. Utbildningen kan omfatta teknik och forskning, klimat, infrastruktur, vägar, energi, elförsörjning, ekologi, odling, skogsbruk, hälsa, hygien, dricksvatten, avlopp, katastrofhjälp, integrationsfrågor, samhällsbyggnad, fred, diplomati, språkinlärning, sjukhusvård, fjärrkirurgi, it-kommunikation och trafik. Men även grön miljöekonomi som skatteväxling, nya ”mikrokreditbanker” utan ränta och mycket mer.

Med vår stabilitet, vår långvariga fred, demokrati och jämställdhet borde Sverige marknadsföra sig som världens största internationella hållbarhetsskola. Finansieringen skulle kunna lösas till exempel genom en omfördelning av biståndspengarna.
Exempel: Sverige ställer krav på att det land, som önskar få vårt bistånd, ska vara villigt att införa och tillämpa demokratiska och mänskliga rättigheter, (precis som nu). Båda parter utser motiverade elever med tonvikt på kvinnor att delta i utbildningarna.
Sverige står för kostnaderna för resor, utbildning, logi och uppehälle. De hjälpsökande ländernas elever förbinder sig att återvända till sina hemländer och starta konkreta nödvändiga projekt genom att tillämpa sina nyförvärvade kunskaper.
Uppföljning kan göras av Sida och Forum Syd genom mätbara mål och oanmälda besök på plats.

Svenska utbildningsinstitutioner kan således utvecklas och skapa många nya arbeten i Sverige. Våra företag kan stimuleras att utveckla nya miljöprodukter och skapa nya arbeten för högutbildade som är nyanlända från andra länder och vill hjälpa sina hemländer till självhjälp.

Denna form av biståndsfinansierad utbildningshjälp i Sverige skulle minimera risken för korruption, nepotism och felanvändning av våra biståndsmedel. Biståndet blir effektivt, genom att utbildningarna sker på svensk mark.

Eleverna kan också göra studiebesök på lämpliga anläggningar i drift. Då får de träffa experter och skapa kontakter inom marknadsområdet samt med forskare, universitet och institutioner. I kölvattnet skulle biståndet troligen räcka till mer. Många nya jobb skulle skapas på hemmaplan och internationellt. Låt oss hjälpa effektivare, vi har ingen tid att förlora!