Radar · Nyhet

Vill slopa kommunalt veto om vindkraft

Naturvårdsverket och Energimyndigheten vill slopa det kommunala vetot om vindkraft. I tisdags stod det klart att Miljö- och klimatnämnden i Göteborg håller med.

Hur mycket ska kommunerna ha att säga till om när det gäller vindkraftsbyggen i landet? Mindre än i dag, anser Naturvårdsverket och Energimyndigheten, vars förslag om att ta bort det kommunala vetot just nu är ute på remiss.

Miljöförvaltningen i Göteborg har tidigare tillstyrkt rekommendationen, och i tisdags beslutade miljö- och klimatnämnden att göra likadant.

Det kommunala vetot, eller ”kommunalt tillstyrkande” som det också kallas, infördes år 2009 och innebär att kommunerna har rätt att avgöra om ett vindkraftsbygge ska få genomföras eller inte. Bestämmelsen kom till för att underlätta vindkraftsetableringar, men i en utredning från Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår man alltså att regeln slopas.

Man konstaterar bland annat att det saknas reglerade kriterier för vad kommunernas beslut ska grundas på och att kommunerna i dag kan lämna sitt beslut sent i planeringsprocessen. Genom att man upphäver regeln ska beslutsprocesserna bli mera förutsägbara och rättssäkra. Kommunerna ska dock kunna ha fortsatt stort inflytande över var vindkraftverken placeras, anser utredarna.

I sitt förslag skriver miljöförvaltningen att ”konstruktionen med kommunal tillstyrkan som funnits sedan 2009 har inneburit en del tveksamheter vid själva tillämpningen samt oklarheter och problem med hur bestämmelsen ska tillämpas. Nuvarande ordning är dessutom problematisk ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv då kommunens beslut inte behöver motiveras och inte heller kan överklagas i sak.

”Vi ser heller inte att det finns någon anledning att särbehandla tillståndsprövning för vindkraft sett till annan miljöfarlig verksamhet som ska tillståndsprövas enligt miljöbalken.”

Miljö- och klimatnämnden kommer nu att skicka vidare förvaltningens förslag till kommunstyrelsen.