Radar · Nyhet

Fjärrvärmeprojektet Celsius fick hållbarhetspris

EU-projektet Celsius fick nyligen pris för sitt arbete med att främja fjärrvärme och fjärrkyla i Europa. Celsius leds av Göteborgs stad och Göteborg energi.

Förra veckan vann fjärrvärmeprojektet Celsius EU:s hållbarhetspris Sustainable energy award, som delades ut i samband med EU:s temavecka för hållbar energi i Bryssel. Priset delas ut till projekt som fokuserar på ren, säker och effektiv energi, och Celsius tog hem priset i kategorin “offentlig sektor”. Sammanlagt hade tolv projekt valts ut för tävlan av flera hundra nominerade.

Celsiusprojektet är ett forskningsprojekt som startade år 2013 för att främja och utveckla fjärrvärme och fjärrkyla i Europa. Då Göteborg ligger i framkant när det gäller fjärrvärme har Göteborgs stad och Göteborg energi i uppdrag av EU-kommissionen att leda projektet. Sedan dess har de tillsammans med partners i London, Rotterdam, Genua och Köln arbetat för att öka kunskapen om fjärrvärmens möjligheter i Europas städer och hjälpa dem att utveckla nya lösningar.

Celsius är ett av de projekt som ingår i EU-inititiavet Smart cities, som kom till för att Europas städer genom samarbete ska påskynda omställningen till att bli fossilfria och resurssnåla. I dag skulle spillvärmen i Europa teoretiskt sett kunna värma upp samtliga bostäder på kontinenten om den togs tillvara.

– EU tror att en omfattande utbyggnad av fjärrvärme skulle få betydande effekt i arbetet med att nå E:s klimatmål. Dessutom bidrar det till bättre luftkvalitet, i många länder sker uppvärmningen med enstaka pannor i varje hus, säger Katrina Folland, Göteborgs stads koordinator för projektet Celsius, till Vårt Göteborg.

När Celsius inleddes var målet att rekrytera 50 nya medlemsstäder innan slutet av 2016, ett mål som nåddes med god tidsmarginal.

– Juryn var imponerad av att vårt nätverk har växt till 66 medlemsstäder runtom i Europa, säger Sarah Johnstone, projektsamordnare på stadsledningskontoret, i ett pressmeddelande.

De städer som deltar ska utveckla och demonstrera lösningar inom fjärrvärme och fjärrkyla Förutsättningarna varierar; i vissa städer är fjärrvärmenätet redan utbrett medan man på andra platser precis inlett sitt arbete. Från Celsius håll har man försökt att påverka politiken i en mer ”fjärrvärmevänlig” riktning, för att underlätta för städerna.

– Vi har varit aktiva och tagit kontakter med EU-kommissionen för att föreslå förändringar i regelverken, vilket också har premierats, säger Sarah Johnstone.

Celsius avslutas i sin nuvarande form vid årsskiftet 2017/2018, men man utreder just nu hur projektet skulle kunna leva vidare på andra sätt.

Fjärrvärme i Göteborg

Göteborgs fjärrvärmenät började utvecklas på 1950-talet. I dag är det 135 mil långt och sträcker sig från Ale i norr till Askim i söder. Det värmer upp 90 procent av Göteborgs flerbostadshus, cirka 12 000 villor samt industrier, kontor, affärer och andra offentliga fastigheter.

Källa: Göteborg energi

Mer eller mindre miljövänligt

• Fjärrvärme är värme som produceras centralt i en stor anläggning och sedan leds vidare ut till hus och andra fastigheter. Varmt vatten pumpas ut i underjordiska ledningar, värmer hus och tappvatten och förs sedan tillbaka i avkyld form till värmeverket, där proceduren börjar om på nytt. Värmen kommer oftast från att man eldar biobränsle, tar vara på överskottsvärme från industrier eller använder värmepumpar.

• Fortfarande värms många svenska hus upp med direktverkande el. I jämförelse med det är fjärrvärme betydligt mer effektivt och bättre för miljön. Samtidigt är det skillnad på fjärrvärme och fjärrvärme: Hur stor miljöpåverkan den har beror exempelvis på vilka bränslen som eldas, hur bränslet transporteras och hur restprodukterna tas om hand. Fjärrvärme från biobränsleförbränning är alltså inte per automatik problemfri. Exempelvis kan det gå åt stora mängder fossila bränslen när en skog ska avverkas och virket transporteras.

• Det finns fjärrvärme som är märkt med Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval. Det innebär att den lever upp till vissa krav avseende klimatpåverkan, biologisk mångfald, resursanvändning och social rättvisa. Bland kriterierna finns att bränslet kunna spåras tillbaka till källan, att produktionen inte får ske på bekostnad av biologisk mångfald och man inte får blanda in palmolja. Vill du byta till miljömärkt värme kontaktar du din fjärrvärmeinstallatör. Det finns även Bra miljöval-märkt fjärrkyla.

Källa: Svenska naturskyddsföreningen och Göteborg energi