Glöd · Debatt

Bibliotek och fri konst i fokus i den nya budgeten

Budgetpropositionen för 2018 är inte bara den grönaste statsbudgeten någonsin. Det är också en budget med en kraftig förstärkning av kulturpolitiken.

Den största satsningen rör biblioteken, vilka tillförs 275 miljoner kronor fördelade inom tre anslag. Tillgången till bibliotek har under en lång tid försämrats, och under alliansens regeringsår försvann så mycket som var tionde biblioteksfilial. Nu vänder vi den utvecklingen med 225 miljoner kronor riktade direkt till biblioteken, för att bland annat bygga ut öppettider och stärka tillgången till bibliotek.

Frågor om litteratur och läsande är också ett ansvarsområde för de regionala kulturnämnderna, varför 25 miljoner kronor tillförs kultursamverkansmodellen. Som tredje anslagspost finns ytterligare 25 miljoner kronor till Kungliga biblioteket för arbetet med ökad digital kompetens och stärkt förmåga till källkritik, vilket funnits med som ett förslag i delbetänkandet om nationell biblioteksstrategi.

Den fria konsten ges förbättrade förutsättningar med totalt 115 miljoner kronor. Den konstnärliga utvecklingen är beroende av att konstnärer och kulturskapare ges rimliga arbetsvillkor i hela landet. Den största delen av anslagshöjningen, 60 miljoner kronor, riktas därför till arbetsstipendier. Övriga delar som lyfts är bidrag till den fria scenkonsten, fria bildkonstnärer samt kulturtidskrifter.

Den kulturarvsproposition som med bred riksdagsmajoritet antogs i våras, bland annat inkluderande en ny museilag, följs upp med en förstärkning om 25 miljoner kronor för kulturmiljövård. För att veta vilka vi är och för att kunna bygga en trygg framtid, måste vi också veta varifrån vi kommer. Här fyller insatser för att öka kunskapen om vårt kulturarv en viktig roll.

Det nationella stöd till den kommunala kulturskolan som den rödgröna regeringen införde 2016 har varit mycket framgångsrikt och behålls, men kompletteras med ytterligare insatser i form av ett nationellt kulturskolecentrum som kan ge stöd åt kommuner att utveckla sin kulturskoleverksamhet, samt insatser för utbildning av kulturskolepedagoger. Miljöpartiets målsättning är att alla barn och ungdomar som önskar vidareutveckla sina konstnärliga sidor ska ha tillgång till kulturskola, oavsett uppväxtkommun.

Barn- och ungdomskultur står också i fokus med förslaget att göra Unga Klara till nationell scen för barn- och ungdomsteater. Teatern bedriver ett unikt arbete med unga i fokus, och för Miljöpartiet är det viktigt att det är insatser som kan komma hela landet till del!