Glöd · Debatt

Gröna trädgårdar på Järvafältet

Mycket stora förändringar pågår runt Järvafältet. Dessa inkluderar det mycket störande bygget av Förbifarten, planer på en otroligt mal-planerad begravningsplats på den underbara Järva Discgolfpark runt Granholmstoppen som är nominerad  till Årets Park i Sverige, bygget av ett i och för sig välkommet utomhusbad vid Eggeby gård med risk för inkräktande parkeringsplatser, terrassbyggen över E18 vid Rinkeby och Tensta.

Nu vill vi Järvabor äntligen ha en dialog om hur det gröna Järvafältet ska bevaras och brukas på bästa sätt för alla boende!
Då Naturskog AB i slutet av året lämnar Hästa gård vars vidsträckta gröna ägor dominerar Järvafältet mellan norra och södra Järva är det hög tid att diskutera vad som ska hända med Stockholms enda kommunägda jordbruk. Avsikten sägs vara att den ska rustas upp för både uppfödning av djur och odlingar på ett sätt som främjar friluftsliv och rekreation, men än vet ingen hur den ska drivas.

Då är det också hög tid att diskutera nya fruktbara grepp i en tid då nära stadsodlingar blir viktiga i en global klimatomställning. Om kommunen till exempel kan ge Hästa gård i uppdrag att utarrendera en del av sina stora odlingsbara marker, samordna och erbjuda service till föreningar och lokala kooperativ som vill utveckla ekologiska trädgårdsodlingar i större skala än kolonilotter skulle detta få stor betydelse.

Därmed skulle det gröna Järvafältet också, som Norra Järva stadsdelsråd hoppas, snart kunna leverera närodlade grönsaker till egna kök i ortens skolor, förskolor och äldreboenden, tillsammans med en del nya jobb både i sådana kök och för Järvabor med kunskap och intresse för jordbruk. Hästa gård skulle rätt utvecklat rent av kunna bli ett utbildnings- och utvecklingscentrum för en ny era av ekologiska stadsodlingar i hela Stockholm.

Det här är idéer som diskuterades på ett välbesökt stormöte i Husby konsthall den 16 september, där också positiva förebilder från Boodla, Under tallarna i Järna, Det gror i betongen och Gulliga folkrörelsen presenterades. På mötet medverkade också Bodil Hammarberg från Trafikkontoret, som har stadens uppdrag att inventera de projekt som pågår eller planeras runt Järvafältet och förbereda en dialog om Hästa gårds utveckling som hon hoppades inte bara ska inkludera berörda förvaltningar utan också allmänheten och engagerade föreningar.

Arrangörer var Norra Järva stadsdelsråd tillsammans med initiativtagarna till ett inspirerande medborgarförslag för Järvafältet av Anita Karp och Damir Radovic med flera, som de har sammanfattat så här: ”På Järvafältet finns bondgården Hästa Gård på 185 hektar odlingsbar mark ägd av Stockholms stad. Nuvarande arrendators kontrakt går ut i december 2017 och vår vision är att delar av området ska användas för lokal matförsörjning, experimentell odling med permakultur och agroforestry, gemenskapsodlingar, leveranser till skol- och omsorgskök, leveranser till grönsaksförsäljare i området, småskalig produktion av biogas och kompost.

Samtidigt kan denna verksamhet erbjuda möjlighet till jobb, arbetsträning och rehabilitering, språkpraktik för nyanlända, praktik för jordbruksutbildningar, och forskning i urban odling och alternativa driftsformer. Sist men inte minst ska platsen fungera som som en naturlig mötesplats för folk från alla etniska, religiösa, åldersmässiga och politiska grupperingar.”