Glöd · Debatt

S säljer ut Boplats plattform

I dagarna har frågan om Boplats framtid blivit aktuell. Bostadsbristen är större än på mycket länge och i ett sånt läge är det oerhört viktigt hur vi fördelar de lägenheter som finns. Bland många bostadssökande finns känslan av att kontakter och vilket efternamn du har spelar stor roll för din möjlighet att få en lägenhet. Att fördela lägenheter efter kötid är vårt sätt att skapa ett transparent och rättvist system där alla kan känna att de får samma möjlighet.

På Boplats saknades länge regler för hur lägenheter skulle fördelas. Varje enskild fastighetsägare fastställde själv sin prioriteringsordning. I takt med att bostadsbristen tilltog och under det senaste årtiondet slog över i en bostadskris, kom detta system att uppfattas som orättvist av många köande. Därför drev Vänsterpartiet frågan om att lägenheterna skulle fördelas efter kötid. Efter flera års kampanj anslöt sig Miljöpartiet och Socialdemokraterna till denna uppfattning och Boplats fick delvis en ny funktion.

Vi arbetade fram en digital plattform tillsammans med kommunala och privata värdar där dessa kan ställa olika krav på sina önskade hyresgäster (till exempel avseende ekonomi, husdjur och rökning) så länge dessa krav inte stred mot svensk diskrimineringslagstiftning. Tanken har varit att man efter en upprättad kravprofil ska kunna låta den som uppfyller kraven och har längst kötid få första möjligheten till kontrakt. Detta har många av de privata värdar som arbetar inom systemet motsatt sig eftersom de ”värnar rätten att välja sin hyresgäst”.

I samband med en bolagsöversyn konstaterade våra kommunjurister att det är olagligt att ta ut en medlemsavgift för Boplats verksamhet utan att sedan fördela lägenheterna efter kötid. Det innebar att alla lägenheter på måste fördelas efter kötid. Man föreslog en kommunalisering av bolaget som skulle innebära att verksamheten mer skulle likna den som finns i Stockholm och Malmö.

När ärendet, efter mer än ett års förhalning, kommer upp till beslut valde Socialdemokraterna att göra upp med de borgerliga partierna om ett vanskligt tillägg. Den digitala plattformen, som är Boplats viktigaste ägodel och vår basverksamhet, ska värderas och sedan erbjudas de privata fastighetsägarna. Plattformen har sedan 2011 kostat 30 miljoner kr att utveckla (till dessa kostnader räknar jag inte de lönekostnader som Boplats har för att fyra anställda som arbetar med att underhålla systemet och utveckla det i den riktning som fastighetsägarna önskar). Detta har i stor utsträckning finansierats av alla köande som under dessa år betalat sin medlemsavgift.

Boplats årsbudget omspänner 26 miljoner kr, av dessa bidrar de bostadssökande med 14 miljoner och fastighetsägarna med 830 000 kr.  Genom att erbjuda fastighetsägarna vår plattform gör Socialdemokraterna det väldigt lätt för de som vill smita undan en fördelning baserad på kötid. Man behöver inte stanna kvar på Boplats eftersom både de egna uthyrarna och de bostadssökande är väl förtrogna med plattformens karaktär och bjuder därför en ny privat bostadsförmedling (utan kötid) på en billig etablering. De kan fortsätta arbeta inom samma system, nästan helt utan så kallade transaktionskostnader.

Risken med det socialdemokratiska förslaget är därför att det blir ännu färre lägenheter som fördelas efter kötid. Vem är det som tjänar på det?