Radar · Nyhet

Politikerna vill se kommunala verksamheter utanför centrum

Att flytta kommunala verksamheter från centrum till andra delar av staden skulle motverka segregationen i Göteborg. Det skriver representanter från Vägvalet i en motion. I kommunstyrelsen ställer sig både de rödgröna och alliansen bakom idén.

I slutet av sommaren 2016 lämnade Catarina Pettersson och Marie-Louise Bergström, båda aktiva inom Vägvalet, in en motion till kommunfullmäktige om att delar av Göteborgs kommunala verksamhet borde flyttas till områden utanför stadens centrala delar. Motionärerna menar att det skulle motverka segregationen i staden och pekar också på att billigare lokalhyror skulle frigöra pengar för kommunen, att arbetspendlingen skulle minska och att det skulle gynna lokala näringsidkare.

Motionen har fått både medhåll och mothugg av remissinstanserna. Lokalnämnden och Business region Göteborg är positiva till förslaget, medan byggnadsnämnden och fastighetsnämnden anser att kommunala verksamheter behöver ligga centralt för att man ska kunna rekrytera personal. I kommunstyrelsen har motionen fått gehör både från de rödgröna och från alliansen.

S, MP och V skriver i ett yrkande att man delar motionärernas intentioner och anser att en större spridning av stadens verksamheter kan bidra till ett mer jämlikt Göteborg. L, M och KD anser att det har ett viktigt signalvärde att samhällets institutioner finns närvarande i områden där människor upplever sig långt borta från samhällsgemenskapen och att en flytt kan generera arbetstillfällen och höja stadsdelarnas status.

Varken de rödgröna och alliansen anser dock att en helt ny process ska startas när det gäller frågan om utlokalisering. Istället vill man att frågan ska inkluderas och prioriteras i det arbete med facknämndernas organisation och lokalisering som just nu pågår i staden, för att undvika oklarheter. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.