Radar · Nyhet

Länets invånare vill bevara naturbetesmarkerna

Två tredjedelar av Västra Götalands invånare tycker att det är mycket viktigt att bevara naturbetesmarker, visar en ny undersökning.

Naturbetesmarker är den mest artrika naturtypen i Sverige och viktiga för den biologiska mångfalden, men för att de inte ska växa igen krävs att djur betar där.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med Sverige lantbruksuniversitet (SLU) genomfört en undersökning av hur allmänheten värderar öppna betesmarker samt hur villig man är att betala för dess bevarande. Resultatet visar att två tredjedelar av Västra Götalands invånare tycker att det är mycket viktigt att bevara naturbetesmarkerna. Endast en knapp procent tycker att det är oviktigt.

Av nötköttskonsumenterna anger 40 procent att de är villiga att betala 20 procent mer för kött från djur som gått på naturbete.

Kvinnor, medelålders och äldre samt stadsbor är mest villiga att betala för naturbetesmarkerna, medan män, yngre och landsbygdsbor inte är lika benägna.