Glöd · Debatt

Dags att påbörja resan mot ”Slutstation nolltaxa”

En fungerande, väl utbyggd och förmånlig kollektivtrafik är avgörande för att ett storstadsområde som Stockholms län ska kunna ställa om till klimathållbarhet. Fortfarande satsas stora resurser på infrastruktur som leder till mer bilåkande, värre trängsel och ökade utsläpp. För att kunna genomföra en omställning är det avgörande att alla har råd att åka kollektivt. Det är dags att början resan till Slutstation nolltaxa. Kollektivtrafikens utformning styrs inte från riksdagen utan i landstingen.

I Stockholms läns landsting är det Alliansen, med stöd av Sverigedemokraterna, som styr. De har konsekvent hanterat kollektivtrafikens ekonomiska problem med höjda avgifter och minskad turtäthet, särskilt i ytterområdena. Vänsterpartiet vill istället att det ska vara enkelt att resa i Stockholm på ett säkert och miljövänligt sätt. Vi vill bygga storstaden för ett mer kollektivt resande, både med tunnelbana, pendeltåg och busstrafik. Vi vill se tätare turer, enbart miljövänliga drivmedel och ett stegvis billigare pris som leder till nolltaxa på sikt.

Ett starkt skäl till en billigare, och på sikt gratis, kollektivtrafik är att för många pensionärer med låg pension och barnfamiljer med lägre inkomster är SL-taxan lika viktig som att kollektivtrafiken har en bra turtäthet och är punktlig. Nolltaxa omfördelar resurser på ett mycket påtagligt sätt och ger alla samma möjligheter att röra sig obehindrat i hela länet. Nolltaxa blir därmed ett viktigt verktyg för att minska segregationen i Stockholm. I vår landstingsbudget för 2018 har vi med en kraftig sänkning av SL-taxan genom att införa nolltaxa för barn och unga upp till 18 år samt för pensionärer i lågtrafik. Fria resor upp till 18 år är ett sätt att få dagens unga att se kollektivtrafiken som det naturliga färdmedlet även i framtiden – något som är avgörande för klimat och miljö.

Men det är också en fråga om ökad jämlikhet eftersom många barn och ungdomar från familjer med lägre inkomster i dag inte har råd med SL-resor på fritiden. På motsvarande sätt är fria resor för pensionärer en jämlikhets- och en jämställdhetsfråga, då merparten av våra invånare med låga pensioner är kvinnor. Med nolltaxa slipper vi även den massiva administrationen och kontrollapparaten som finns i dag. Det frigör resurser för mer kollektivtrafik. Det är glädjande att cyklandet ökar i Stockholm men det innebär att det krävs mer resurser för att minska olyckorna när många ska samsas på små ytor.

Vi behöver kraftigt förbättra framkomligheten för bussarna med fler egna filer. Här är det främst bilarna som måste få stå tillbaka. Med fler gågator, separerade cykelvägar och fortsatta trängselavgifter för bilar kan vi skapa en mer människovänlig stadsmiljö. Forskning visar tydligt att jorden blir varmare. Det är viktigt att vi gör de satsningar som krävs för att även våra barn och barnbarn ska ha ett bra liv. Rena hav och luft som går att andas kommer inte vara självklarheter i framtiden om vi inte agerar.

Det finns konkreta, praktiska åtgärder som är fullt möjliga att genomföra omgående. Minskad bilism möjliggör en mer effektiv markanvändning; vi kan återta ytor som i dag är reserverade för bilar och använda dem till att bygga bostäder utan att offra viktiga grönområden. Finansiella resurser ska gå till en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafikens infrastruktur istället för till motorvägar. Avancerade försök med nolltaxa genomförs redan på en rad orter i landet. Nu är det dags för Stockholm.