Radar · Nyhet

Samarbete mellan Migrationsverket och GU ska ge säkrare asylprocesser

Nu finns ett nytt stödmaterial för asylhandläggare som ska underlätta bedömningen av asylsökandes berättelser. Stödet har tagits fram av forskare vid GU i samarbete med Migrationsverket och ska bidra till mer rättssäkra asylprocesser.

Forskare vid Göteborgs universitet, GU, har i samarbete med Migrationsverket tagit fram ett så kallat beslutsstöd, en skrift som ska hjälpa asylhandläggare i bedömningen av asylsökandes berättelser. Huruvida en person beviljas asyl eller inte beror till stor del på hur den enskilda handläggaren uppfattar och värderar den asylsökandes berättelse. Det stöd som nu tagits fram ska bidra till att asylprocesser sker på ett rättssäkert sätt och att varje berättelse bedöms korrekt.

− Bedömningarna är mycket svåra, och Migrationsverkets handläggare behöver allt stöd de kan få, säger Pär Anders Granhag, professor i psykologi vid Göteborgs universitet och huvudansvarig för projektet, på universitetets hemsida.

Beslutsstödet har tagit fram av forskare inom minnes- och rättspsykologi samt socialantropologi. Skriften är indelad i olika teman så som minne och tillförlitlighet, hur man värderar barns utsagor samt tvärkulturell kommunikation, det vill säga hur man säkerställer en nyanserad bedömning när handläggaren och den asylsökande har olika kulturella bakgrunder och olika sätt att kommunicera.
Materialet kommer att användas i Migrationsverkets utbildningsinsatser och riktar sig till handläggare och beslutsfattare, men finns även tillgängligt för övriga medarbetare och andra aktörer inom migrationsprocessen.

− Genom att implementera beslutsstödet på Migrationsverket kommer vår bevisvärdering i större utsträckning baseras på vetenskaplig kunskap, säger Christian Andersson, som har varit Migrationsverkets representant i projektet.