Glöd · Debatt

Mer pengar till kultursamverkan

I regeringens budgetproposition finns ett välkommet tillskott om 30 miljoner kronor till kulturen. Det är resurser som behövs för att regionerna ska kunna utveckla kulturverksamhet utan att samtidigt behöva genomföra nedskärningar. När alliansregeringen 2011 införde kultursamverkansmodellen, det vill säga flyttade fördelningen av statens bidrag till regional kulturverksamhet från Statens kulturråd till de regionala kulturnämnderna, var det många som varnade för att motivet kanske snarare var ett minskat statligt engagemang i regional kulturpolitik än en önskan att stärka det regionala inflytandet.

I stor utsträckning har den analys som riksdagens kulturutskott gjort bekräftat att fram till 2015 har så varit fallet, under åren 2011–2014 ökade regionernas insatser i samverkansmodellen med 149 miljoner kronor mer än statens. Utvärderingen visar också att även om fördelningen av resurser nu sker regionalt prioriteras samma verksamheter som tidigare. Detta då de fasta institutionerna har de kostnader de har, och i avsaknad av ett stärkt statligt anslag har det inte funnits möjlighet att i praktiken finansiera ny kulturverksamhet. Ett trendbrott kom 2015 när den rödgröna regeringen höjde anslaget med 15 miljoner kronor, och med den ytterligare höjning som nu föreslås finns förhoppningsvis för första gången en reell möjlighet att faktiskt bredda insatserna för den regionala kulturverksamheten.

En grundläggande grön tanke är att beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Kultursamverkansmodellen ligger förstås helt i linje med det, staten bidrar finansiellt, men prioriteringarna görs regionalt. De dialoger som nu genomförs med aktörer inom det lokala och regionala kulturlivet är en utmärkt utveckling, och kulturutskottets utvärdering visar att dessa höjt medvetenheten och kompetensen kring kulturens villkor. Men om dessa dialoger inte leder till faktiska förändringar kan en optimism snabbt övergå till en frustration.

Vid sidan om den generella budgetökningen kompenseras de förändrade schablonavdragen för musiker fullt ut i budgetförslagen. Från länsmusiken har stor oro uttryckts efter att Skatteverket aviserat att nya regler kommer att tillämpas från 1/1 2017. Men den budget som nu presenterats skingrar även dessa orosmoln – en seger för kulturen med andra ord.