Glöd · Debatt

Nedlagt försvar är vägen till Nato

Svar på Lennart Fernströms ledare i Syre #95

DEBATT Lennart Fernström debatterar om värdet av att lägga ner det svenska försvaret. MP valde i maj att bifalla samförståndsavtalet om värdlandsstöd med Nato. Vi har därmed positionerat oss bort från den neutralitet som varit Sveriges största bidrag till stabilitet och trovärdighet, och kommit att träda in på den väg där vi räknar med utländska soldaters vilja att försvara vårt land.

Uppbyggnaden av den svenska yrkeshären har misslyckats, med svårigheter att rekrytera och anställa soldater och bland dem som rekryterats förekommer stora avgångar. Man har varit tvungen att göra sig av med officerare för att inte befälen ska vara fler än de meniga i organisationen.

Alla stater måste ha en försvarsmakt. Ett reguljärt försvar är nödvändigt inte bara mot yttre hot utan också för ett lands inre säkerhet. En viktig uppgift för varje land i statssamfundet är att upprätthålla ordningen på sitt eget territorium. Avsaknaden av ett militärt försvar utgör ett vakuum som kan utnyttjas av kriminella element.

Inom statssamfundet är det ett gemensamt intresse att varje land har en rimlig rustning som gör att andra länder kan lita på att ordningen kan upprätthållas där. Polis måste finnas med laglig rätt att bruka våld för att upprätthålla lag och ordning, men om situationen blir så allvarlig att anarki hotar, måste man ta till andra medel. Utgångspunkten måste vara att huvudsyftet med försvarsmakten skall vara preventivt – att klargöra att något vakuum inte existerar. Man kommer alltid ha ett ömsesidigt intresse av att bibehålla ett starkt försvar för att skydda sig mot de förutsedda hot vi ställs inför.

Vi står inför att välja endera av två:

1) Återinföra värnpliktsförsvar, då yrkeshären visat sig vara icke fungerande.

2) Närma oss Nato, överge neutraliteten och acceptera kärnvapendoktrinen.

För att bibehålla det samhälle vi vårdar, demokratin och tryggheten som råder hos oss, måste vissa funktioner bemannas. Det är inte orimligt att plikten att vårda och säkra rike faller på dem som är bäst lämpade för uppgiften. Att jämföra det med slaveri är missvisande; det är en plikt och skyldighet som alla medborgare har, det är en av delarna som krävs för att vi skall hålla samhället intakt. Att jämföra det med andra yrken är inte heller korrekt, då värnplikt inte är ett yrke, utan en samhällsinsats.

Denna insats i sin bästa form ska ge landet beredskap att möta de hot vi förutses ställas inför, miljökatastrofer till följd av klimatförändringar, organiserad brottslighet, pandemier, okontrollerade flyktingströmmar samt terrorism. Militären bör integreras med de myndigheter som handhar dessa problem. Värnpliktiga bör erhålla utbildning och erfarenheter som stärker, rustar och utbildar dem inför hot vi ser framför oss.

Värnplikten hade flera förtjänster, den underbyggde landets neutralitetspolitik och alliansfrihet. Den integrerade olika befolkningsgrupper med varandra. Den tillförde allsidig kompetens och skicklighet till krigsorganisationen. Den skulle inte kunna sättas in mot egna, inte riktas nedåt, endast i nödfall uppåt. Den kunde kommenderas som räddningsstyrka vid nationella katastrofer som skogsbränder och översvämningar.

Jag påstår att Fernströms resonemang om bekämpandet av värnplikt och att lägga ner försvaret driver oss närmare ett Natomedlemskap.

Fernström har inte förstått att militären måste finnas kvar. Jag vill att den svenska militären ska vara svensk. En nedläggning av försvaret är överlägset det sämsta alternativet.

Svar direkt: Statens rätt att tvinga oss

DEBATT Att tro att att militärt skrammel skapar fred är lika dumt som att gå ner på stan och vifta med ett basebollträ för att slippa slagsmål. Även om det vanligaste globalt och historiskt är att militären sätts in mot den egna befolkningen är det ett direkt hot mot demokratin att sätta upp ett försvar som ska agera mot det egna folket, ”anarki”, ”organiserad brottslighet, pandemier, okontrollerade flyktingströmmar samt terrorism”.

Men min ledare handlade inte om ifall vi ska ha eller inte ha ett militärt försvar utan om statens rätt att tvinga folk att aktivt delta i saker mot deras vilja och övertygelse. Om jag vägrar delta i en insats som syftar till att stoppa flyktingar (för att ta ett av dina exempel), ska jag fängslas då? I så fall handlar det ett om tvång som kan likställas med slaveri. Att med nysvenska istället kalla det en samhällsinsats gör det inte mer legitimt.

Lennart Fernström