Krönika

Låt kolet ligga

Varför vill Vattenfall riskera tusentals människoliv? Den frågan har ingen journalist ställt till Vattenfall eller vår regering. Detta trots att det statliga bolaget nu med regeringens stöd planerar att sälja kol till ett tjeckiskt kolbolag. Kol som om det förbränns kommer skapa enorma utsläpp – lika stora som 24 år av Sveriges samlade utsläpp av koldioxid.

”Vad har detta med människoliv att göra?” kanske du undrar. Det är en berättigad fråga. I media används ofta svältande isbjörnar och smältande glaciärer som illustration för klimatförändringarna, snarare än drabbade människor. I själva verket hotar klimatet många fler än isbjörnarna.
Klimatet hotar människor. Det är en fråga om liv och död. Det drabbar miljontals människor, som tvingas fly, svälta eller dö till följd av klimatförändringarna. Biologisk mångfald och djurrätt är givetvis också viktiga skäl att engagera sig för miljön, men alltför ofta hamnar de mänskliga offren i skymundan.

Vattenfalls kolförsäljning ställer Sverige inför ett väg-
skäl. Vill vi fortsätta bidra till katastrofer, svält och död för människor som redan i dag tillhör mänsklighetens mest utsatta? Eller vill vi istället ta vårt ansvar, låta kolet ligga och agera förebild för övergången till en fossilfri, hållbar framtid? För en regering som kallar sig grön borde svaret vara självklart.
Regeringen vägrar dock ta ansvar och skyller ifrån sig på riksdagen. Miljöminister Romson och näringsminister Damberg påstår båda att regeringen inte själva kan styra om Vattenfalls verksamhet. Detta är fel. Enligt ett rättsutlåtande till Riksrevisionen har regeringen all möjlighet att stoppa försäljningen av kolet. Det som saknas är inte juridisk förmåga – utan politisk vilja.

Miljöpolitik handlar om mänskliga rättigheter. Detta gäller inte endast klimatet, där regeringen fortsätter på sin människofientliga linje med kolförsäljningar, motorvägar och flygsubventioner som alla hotar rätten till liv och säkerhet för klimatförändringarnas offer.
Det handlar även om mineralpolitiken. Regeringens mineralstrategi öppnar upp för en enorm exploatering, där flera naturområden förstörs eller förgiftas för att bana väg åt gruvindustrin. Detta är självklart en fråga om naturens inneboende värde, hotade arter och biologisk mångfald – men det är även en fråga om grundläggande rättigheter hos lokal- och urbefolkning. Förorenat vatten, risken för dammolyckor och söndersprängda landskap är alla problem som hotar rätten till liv, hälsa och säkerhet för de människor som lever i närheten av gruvorna. I samernas fall innebär gruvexpansionen därutöver en inskränkning i samernas mänskliga rättigheter som urfolk.

Vad gäller både klimat och gruvor stoltserar makthavare ofta med fina ord. Jag var själv med Fältbiologerna i Paris när världens ledare förhandlade fram det nya klimatavtalet, som trots enorma brister presenterades som att politikerna ville ”ta ansvar”. Löfven, du har nu ett ypperligt tillfälle att gå från ord till handling. Låt kolet ligga!

Folkkampanjfor-
asylratt.se. Över 40 000 namn för asylrätten – skriv på du med!

EU. Turkiet
skjuter ihjäl människor på flykt. EU fortsätter skicka dit flyktingar.

Zoom

Avgörande om antropocen närmar sig: ”Hästarna har lämnat stallet”

Sediment i Crawford lake i Kanada blir antropocens ”golden ”spike”, om förslaget godkänns som ny epok efter holocen, den geologiska epok vi nu lever i.

Holocen kallas den geologiska epok som präglats av ett förhållandevis stabilt klimat och som vi officiellt befinner oss i. Men på grund av vår egen påverkan på klimat och ekosystem är det flera forskare som anser att vi nu befinner oss i antropocen – människans tidsålder. Frågan är om de geologer som kan ändra tidsåldern håller med.
– Hästarna har lämnat stallet, säger Kevin Noone, professor i kemisk meteorolog vid Stockholms universitet.

Mänsklighetens spår går att finna från de djupaste marina klyftorna till de högsta bergen och de mest avlägsna platserna på Antarktis och Arktis. Våra utsläpp av växthusgaser har destabiliserat klimatet och vårt brukande av jordens resurser har fått forskare att varna för en ny massutrotning av arter. Förra gången det skedde störtade en meteorit ner i havet utanför Mexiko. Solen förmörkades och miljön på planeten förändrades för all framtid. En geologisk epok gick i graven och en ny tog vid.

Nu – 66 miljoner år senare – är det många som anser att vår påverkan på planeten är så stor att det innebär en ny geologisk epok. På en konferens vid millennieskiftet myntade kemisten och sedermera Nobelpristagaren Paul Crutzen, ett namn på en ny geologisk epok; antropocen, människans tidsålder. En epok han menade hade påbörjats i samband med att den första ångmaskinen designades 1784, vilket banade väg för industrialiseringen.

Avgörandet närmar sig

I takt med att klimat- och miljökrisen accelererat har begreppet använts flitigt av allt från forskare till journalister och författare. Men någon ny geologisk epok räknas det ännu inte som. Något Paul Crutzen beklagade sig över i tidskriften Yale Environment redan 2011.

”Det är synd att vi fortfarande officiellt lever i en tidsålder som kallas holocen. Antropocen – människans dominans över biologiska, kemiska och geologiska processer på jorden – är redan en obestridlig realitet.”

Ett årtionde senare är ordet fortfarande bara ett förslag. Men ett avgörande närmar sig. För att begreppet ska kunna få ett formellt erkännande måste förslaget först klara en omröstning i Internationella stratigrafiska kommissionen (ICS), som kan beskrivas som något av en beskyddare av olika geologiska tidsindelningar. Att slå fast att en geologisk epok slutar och en ny tar vid är nämligen inte gjort i en handvändning. Geologen Jan Zalasiewicz, som 2009 tillsattes att leda den arbetsgrupp som skulle utreda frågan, säger i en intervju med nyhetsbyrån AFP att de i geologiska data såg en tydlig förändring i tidsepoken holocens stabilitet. Bevisen fann arbetsgruppen i iskärnor, sediment och korallskelett, i form av mikroplast, evighetskemikalier, ämnen från konstgödsel, bekämpningsmedel, partiklar från förbränningsmotorer och rester från vätebomber.

– Jag blev överfallen av antropocen och har sedan dess varit kidnappad utan hopp om frigivning, säger Jan Zalasiewicz i intervjun med AFP.

Men var det en ny geologisk epok? Frågan arbetsgruppen började utreda var inte bara om utan också när den nya geologiska epoken i så fall kunde ha påbörjats. Tiden i samband med industrialiseringen, som föreslagits av atmosfärskemisten Paul Crutzen, förkastades. Förvisso fanns det gott om spår från industrialiseringens begynnelse i delar av Nordeuropa. Men inte globalt. Däremot fann gruppen betydligt fler spår från efter andra världskriget, då den ekonomiska boom påbörjades som kommit att kallas den stora accelerationen.

– Det kvittar vad du tittar på, det kan vara befolkning, det kan vara hur mycket kväve vi använder, havsförsurning, plast, hur många Mcdonaldsrestauranger det finns, det är bara att välja din favorit av markörerna, säger Kevin Noone, professor i Kemisk meteorologi vid Stockholms universitet, som inte deltagit i arbetsgruppen men följt dess arbete genom åren.

Jakten efter en ”golden spike”

2016 röstade gruppen för att lägga fram antropocen som förslag på en ny geologisk period. Men en pusselbit fattades innan frågan kunde skjutas vidare till ICS: en plats där man kan peka på en ”golden spike”. Det vill säga något som kan markera hur världens förhållanden – såsom klimat och miljö – från den punkten i tiden förändrades, för alltid. Motsvarande plats för när dinosaurierna dog ut återfinns i El Kef i norra Tunisien där spår av iridium vittnar om den meteorit som träffades planeten för 66 miljoner år sedan och innebar en början på den paleocena tidsepoken.

– Det är en sällsynt metall, men när asteroiden träffar jorden, så spreds den över hela planeten, berättar Kevin Noone.

Kevin Noone, professor i kemisk meteor­ologi vid Stockholms universitet och Crawford lake, som kan bli nollpunkten för antropocen
Kevin Noone, professor i kemisk meteor­ologi vid Stockholms universitet och Crawford lake, som kan bli nollpunkten för antropocen. Foto:Privat/TT/Cole Burston

I en iskärna på Grönland återfinns vätemolekyler som markerar början på den varmare epoken holocen för runt 11 700 år sedan. Officiellt lever vi fortfarande i holocen. Men om antropocen är en ny geologisk epok, vad skulle vara dess ”golden spike”? Av tolv nominerade platser föll valet i somras på skogssjön Crawford lake i Kanada. Förhållandena i den dyiga botten var perfekta för att bevara spår av gångna tider. I de sedimentprover som analyserades kunde forskarna se en markant förändring från åren runt 1950. Spår från förbränningsmotorn, långlivade organiska föroreningar, bly och koppar ökade kraftigt. Ett markant skifte från tidigare spår av pollen från grödor som kom från nybyggare och urfolk, skriver arbetsgruppen i en bulletin som skickades ut strax efter deras beslut.

”Forskningsresultaten från Crawford Lake ger starka bevis för arbetsgruppens (AWG) hypotes att den oöverträffade ökningen av industriell och socioekonomisk aktivitet under den stora accelerationen runt mitten av nittonhundratalet har orsakat förändringar av jordsystemet i en skala som avslutade runt 11 700 år av i stort sett stabilt holocen och markerar början på en ny jordepok.”

Rester från vätebomber

Som golden spike landade man i att plutonium-isotoper skulle vara den bästa indikatorn. Resterna kommer från de omfattande tester av vätebomben som skedde på 1950-talet.

Med Crawford lake som föreslagen ”ground zero” och plutonium som golden spike är geologerna alltså ett steg närmare att slå fast att antropocen är en ny geologisk epok – där det är vi människor som driver förändringen. Men Jan Zalasiewicz, som inte längre är ordförande för gruppen, befarar i intervjun med AFP att så inte blir fallet. Inom Internationella stratigrafiska kommissionen (ICS) och International union of geological science (IUGS), som också måste ge ett godkännande, finns ett motstånd mot idén, bland annat från de mest inflytelserika stratigraferna.

– Mestadels av tekniska skäl, säger han i intervjun med AFP.

Om förslaget inte går igenom, räds han följderna.

– Det skulle ge intrycket att holocena förhållanden, som har gjort det möjligt för mänskligheten att frodas i tusentals år, fortfarande finns, vilket de uppenbarligen inte gör, säger han.

Men Kevin Noone vid Stockholms universitet tror, till skillnad från Zalasiewicz, att ICS och IUGS nu kommer att slå fast att vi lever i antropocen.

– Hästarna har lämnat stallet, antropocen har blivit accepterat inom vetenskapssamhället och jag tror att geologerna i det här specifika fallet håller på att komma ikapp.

Ingen väg tillbaka

Att en del är tveksamma tror han har att göra med att holocen endast varade i runt 11 700 år, vilket för en geolog är att jämföra med en blinkning. Men också för att begreppet antropocen hyser en del normerande aspekter.

– Vi har fundamentalt ändrat cyklerna för kol, väte, fosfor, ja du kan ta nästan vad som helst. Att vi är en kontrollerande kraft på planeten innebär kanske också konsekvenser för hur vi skulle vilja bete oss här på planeten, jag tror att det kan oroa en del geologer som skulle vilja ha en geologisk epok som var helt fri från normativa aspekter, säger Kevin Noone.

Någon väg tillbaka till den stabila holocen kan vi inte hoppas på, enligt Kevin Noone. Däremot kan vi lära oss av våra misstag, säger han.

– Vi har förändrat planetens tillstånd, men extremiteten i det nya tillståndet är fortfarande upp till oss. Om vi agerar snabbt och klokt kan det bli mindre smärtsamt.

Om stratigraferna i ICS ger grönt ljus till förslaget att antropocen ska räknas som en ny geologisk epok, väntas International union of geological science kunna anordna en omröstning under 2024. Artikeln är en omarbetat version av en publicering från den 14 juli. 

Radar · Miljö

Buller och dålig luft drabbar barn – i ny vägledning föreslås åtgärder

Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar och buller.

Forskare har tagit fram en vägledning för renare luft och mindre buller på förskolegårdar.
– När vuxna vistas utomhus undviker vi helst områden med mycket trafik. Så enkelt är det inte alltid för barn som är ute flera timmar varje dag på förskolan, säger Еgot Watne, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vägtrafiken är den största orsaken till luftföroreningar och buller, där främst trafiken i närområdet påverkar bullernivån. Båda kan påverka hälsan negativt, barn är särskilt sårbara.

Barn andas in mer luftföroreningar i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna, på grund av att de är mer aktiva utomhus och har högre ämnesomsättning, skriver IVL Svenska miljöinstitutet i ett pressmeddelande. Barn andas även mer genom munnen, vilket gör att partiklar tar sig djupare ner i luftvägarna.

– Barns små och outvecklade luftvägar är känsligare än vuxnas. Luftföroreningar kan påverka lungornas tillväxt och öka risken för astma och luftvägsinfektioner. För varje enskilt barn är hälsofaran av luftföroreningar i Göteborg låg, men eftersom alla påverkas i någon mån är det viktigt att få en så god och hälsosam miljö som möjligt, säger Leo Stockfelt, specialistläkare och forskare i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet, i pressmeddelandet.

IVL Svenska miljöinstitutet och Göteborgs universitet har tillsammans med Göteborgs stad kartlagt och analyserat luftkvalitet och ljudnivå på förskolor i Göteborg. Nu presenterar de en vägledning för att minska problemen och ger förslag på åtgärder, som utökade miljözoner, sänkt hastighet och mer vegetation på gården. Hur nya förskolor placeras sett till vägtrafik är också viktigt.

– Det är tydligt att vi måste minska biltrafiken ganska kraftigt för att klara miljömålen för alla förskolor. Många hoppas kanske att elbilar löser problemet, men det är tyvärr inte så enkelt. De sliter också upp partiklar och i hastigheter över 40 km i timmen bullrar de nästan lika mycket som andra bilar, säger Еgot Watne.

Vad är buller?

Buller är ett oönskat ljud.

Exponering av buller kan ha negativa hälsoeffekter. På kort sikt kan buller leda till exempelvis koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. På längre sikt kan risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdom och psykisk ohälsa öka.

För barn och unga finns en särskild risk för koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem vid exponering av buller.

Källa: Naturvårdsverket

Radar · Miljö

Cop28: EU-parlamentet vill avskaffa fossila subventioner till 2025

Plenisalen i EU-parlamentet i Strasbourg.

Alla fossila subventioner avbryts så snart som möjligt – senast 2025. Det om EU-parlamentet får bestämma, i alla fall enligt en resolution som röstats igenom inför klimattoppmötet Cop28.
– Det är en extremt viktig markering mot alla världens länder, säger EU-parlamentarikern Pär Holmgren (MP) i en kommentar.

Med 462 för och 134 emot, skickade EU-parlamentet idag en signal till Cop28, att fossila subventioner måste avskaffas så snart som möjligt – senast 2025. Uppmaningen gäller globalt – och även indirekta subventioner. Parlamentet vill också efter dagens omröstning tredubbla den förnybara energin samt fördubbla energieffektiviseringsåtgärder till 2030 och stoppa alla nya investeringar i extraktion av ny fossil energi.

Under Cop28 som äger rum i Förenade arabemiraten, Dubai, ska den första globala översynen av ländernas klimatplaner göras sedan Parisavtalet trädde i kraft. EU-parlamentets resolution begär att alla länder stärker sina klimatåtaganden och bidrar till sin ”rättvisa andel”, av de utsläppsminskningar som krävs för att nå Parisavtalets temperaturmål.

– Nu är inte tiden att pausa klimatarbetet och ge andrum till omställningen. Investeringar, bidrag, satsningar och fullständig finansiering krävs. Vi måste inse att vi befinner oss i ett klimatnödläge, säger Pär Holmgren (MP).

En fråga som med stor sannolikhet kommer att bli en av många tvistefrågor är ordval i det slutdokument som klimattoppmötet ska komma överens om. Vid tidigare toppmöten har det setts som en framgång att kol ska fasas ”ned”. Om Cop28 kan enas om en starkare formulering och om det kommer att inkludera olja och gas, återstår att se. Men enligt resolutionen ska EU-parlamentet inte ställa sig bakom ett sådant dokument, om det tillåter vad som på engelska heter ”abatement technologies for fossil fuels. Det kan vara alltifrån att byta bränsle, så att utsläppen blir mindre eller fånga in koldioxid vid källan och begrava det under mark.

Resolutionen kommer att utgöra det mandat som EU-parlamentet kommer att ha under förhandlingarna i Dubai, där bland annat Emma Wiesner från Centerpartiet i Sverige ingår.