Radar

Ny forskning länkar fracking till jordbävningar

Färska forskningsuppgifter visar att den kontroversiella borrmetoden ”fracking” inte bara förorenar dricksvatten och jordlager. Nu knyts gas- och oljeindustrin även till de allt fler jordbävningarna i Kanada och USA.

I det senaste numret av Seismological Research Letter (maj/juni 2016) publiceras en rapport, framställd av ett kanadensiskt forskarlag, som visar att antalet jordbävningar i Kanadas nordvästra gas- och oljeprovinserna mellan 1985 och 2015 kan länkas samman med borrmetoden hydraulisk spräckning – även kallad fracking. Rapporten konstaterar att forskare ännu bara skrapat på ytan och att mörkertalen kan vara stora:
– Det är möjligt att fler än redan dokumenterade jordbävningar i USA kan länkas till hydraulisk spräckning, men att de i stället har tolkats som avloppsvattenhändelser.

Även den amerikanska motsvarigheten till Lantmäteriet (United States Geological Survey, USGS) konstaterar i en ny rapport att antalet jordbävningar i centrala och östra USA har ökat dramatiskt. Mellan 1973 och 2008 drabbades regionerna av i snitt 21 jordbävningar med minst tre på Richterskalan, mellan 2009 och 2014 sköt årssnittet i höjden till nära hundra.

Och utvecklingen har hållit i sig. Bara under 2014 uppmättes 659 jordbävningar; de flesta på mellan tre och fyra på Richterskalan och tillräckligt starka för att kunna åsamka materiell skada.

Den kontroversiella borrmetoden – laglig och utbredd i USA och Kanada men förbjuden i exempelvis Frankrike och Tyskland – går ut på att förse porösa jordlager med en cocktail innehållande stora mängder sötvatten och kemikalier.

– Vad som talar för att fracking kan ha gett upphov till de senaste årens ökande antal jordbävningar är det tryck på jordlagren som metodens vattenförbrukning kräver, skrev Eric Hand i Science våren 2015.

Men inom USGS har åsikterna gått isär. I Oklahoma, den värst jordbävningsdrabbade delstaten 1973–2014, var USGS lokala representanter länge ovilliga att instämma i slutsatsen, men medgav till slut att det var ”högst osannolikt” att utvecklingen kan bottna i naturliga orsaker.

Indiciekedjan mot frackingindustrins miljömässiga trovärdighet börjar emellertid bli lång. Våren 2015 publicerade John Hopkins University i Maryland en hälsostudie som kopplade samman ökningen av det radioaktiva ämnet radon i Pennsylvania med fracking. Studien konstaterade att förekomsten av radon i människors hem löper jämsides med delstatens naturgasboom och kunde inte utesluta att gasindustrin kan bära ansvaret för utvecklingen.

Skiffergaskoalitionen Marcellus Shale twittrade ändå självsäkert att ”ny rapport inte nödvändigtvis indikerar länk mellan fracking och radon”.

För frackingindustrin väntar även problem med att bemöta nya uppgifter från Stanford University som visar att fracking även kontaminerar dricksvatten. Industrin, menar rapporten som publiceras i Environmental Science & Technology, är den enda med tillåtelse att injicera giftiga kemikalier i grundvattenkällor, och det tydligaste exemplet på hur fel det kan gå är Pavillion, belägen i Wyomings gas- och kolbälte, där samhällets 230 invånare numera förbjuds dricka vatten från sina brunnar.

I Wyoming har politiker inte gått vidare kring dokumenterade problem med dricksvatten i samhällen i anslutning till gas- och kolindustrin trots uppmaningar från amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA. Och fastän Pavillion är ett av många exempel som rapporten behandlar menar Stanford-forskarna att många frågetecken återstår.

Ett problem är EPAs brist på handlingskraft och flathet gentemot ekonomiska intressen, fastslår Dominic DiGiulio, en av rapportförfattarna:
– EPA har konsekvent förbisett utredningar som visar att människor har lidit skada till följd av frackingmetodens påverkan på grundvattnet. Det här är en väckarklocka.