Glöd · Debatt

Inför klimatavgifter

DEBATT Riksdagen har nu godkänt att Sverige ratificerar det så kallade Parisavtalet. Detta med mycket stor politisk enighet. Endast ett av riksdagens partier erkänner inte vikten av att snabbt minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Men vi måste nu gå från ord till handling, ställa om till ett fossilfritt samhälle, om vi ska klara klimatmålen, och leva upp till Parisavtalet.

Utmaningen ligger i att så länge de fossila bränslena är billiga kommer de fortsätta att användas. Koldioxidskatten är därför ett nödvändigt instrument för att ge styrning mot minskad användning av fossila bränslen, men ger med dagens nivå inte ett tillräckligt incitament. Vi föreslår därför att koldioxidskatten kompletteras med en koldioxidavgift som betalas tillbaka till medborgarna.

Det finns flera konkreta fördelar med en konstruktion med en koldioxidavgift som helt och fullt betalas tillbaka till medborgarna. För det första ger det en tydlig fördelningspolitisk effekt. Alla medborgare får samma summa tillbaka på sitt skattekonto. Samtidigt kan personer med högre inkomster förväntas ha haft högre utsläpp av koldioxid och därmed också betalat högre koldioxidavgift. Den som har lägre inkomster har ofta utsläpp som är lägre än genomsnittet, och får då tillbaka mer pengar än vad hen först har betalat i koldioxidavgift.

För det andra ger det ett mycket starkt incitament att minska de egna koldioxidutsläppen. Den som har ett nettoutsläpp som är lägre än genomsnittet får tillbaka mer pengar än vad hen först har betalat i koldioxidavgift, vilket kan stimulera till att genomföra investeringar som leder till minskade koldioxidutsläpp, som till exempel tilläggsisolering eller byte från fossilbil till elbil blir enklare att räkna hem.
För att göra modellen riktigt kraftfull bör avgiften inledningsvis sättas låg, men med en i förväg beslutad årlig uppräkning. Med tydliga långsiktiga spelregler kan allmänhet och företag anpassa sig utifrån kommande koldioxidavgifter och genomföra investeringar i den takt de blir lönsamma.

Enligt WTO-reglerna får ett land som inför en koldioxidskatt göra undantag för exportindustrin och även lägga en motsvarande koldioxidskatt på varor som producerats i ett land utan koldioxidskatt, så att varor från sådana länder inte får oskäliga prisfördelar. Genom att utnyttja de möjligheterna kan en situation där inhemsk produktion konkurreras ut av importerade varor undvikas.

Men, säger vissa, klimatet räddas inte av åtgärder enbart i Sverige. Så är det. Men en indirekt effekt av att införa en koldioxidskatt som återbetalas i Sverige kan vara att andra länder följer efter med liknande system. Parisavtalet sätter upp ramarna för vad länderna måste klara av. Men det visar inte hur utsläppsminskningarna ska uppnås. Här har vi inte råd att tappa tid genom att invänta varandra eller gemensamma system. Det måste finnas länder som fortsätter ta på sig ledartröjan och visar vägen. Vi vill att Sverige ska fortsätta att gå i bräschen med innovativa lösningar. En klimatavgift som återbetalas fullt ut vore ett sådant steg!