Uppsala missade hälften av sina miljömål

Bara hälften av miljömålen som var satta inom landstinget i Uppsala uppnåddes innan tidsgränsen i slutet av förra året. Miljöchefen Marta Fallgren ser det dock inte enbart som ett misslyckande utan som ständiga förbättringsområden.

Större andel ekologiska råvaror vid offentliga upphandlingar, minskad kemikalieanvändning och att en stor del av landstingets transporter skulle drivas av fossila bränslen. Det är några av de tjugofem miljömål som sattes mellan 2011 och 2014 i landstinget i Uppsalas miljöprogram med huvudmålen att minska klimatpåverkan samt en hälsosam och giftfri miljö. En uppföljning visar nu att hälften av dessa inte har uppnåtts.

– Självklart ska landstinget sträva efter att uppnå alla miljömål. Landstinget ligger bra till när det gäller ekologisk mat, men utvecklingen har gått för långsamt inom vissa områden skriver Johan Edstav (MP), första vice ordförande i landstingsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Att flera miljömål inte uppnåtts menar lanstingets miljöchef Marta Fallgren beror på olika faktorer för de olika målen.

– Tittar vi på målet att 70 procent av alla transportfordon inom landstinget skulle drivas av icke fossila bränslen så baserade vi det målet på den planering som fanns 2010 när vi kom med förslagen. Tanken då var att vi skulle ha utbyggda biogasanläggningar i länets större kommuner vilket inte finns i dag.

Har det miljömålet inte prioriterats tillräckligt mycket?

– Det kan stämma att det gjorts andra prioriteringar. Det har varit för höga investeringskostnader samtidigt som det händer mycket på marknaden med drivmedel och mot bakgrund av detta har landstingets tidsplaner förskjutits.

Målet om att minska koldioxidutsläppet från patientresor med minst 10 procent jämfört med 2010 har inte heller uppnåtts men av en annan orsak enligt Fallgren. Där har antalet resor ökat sedan målet sattes vilket i sin tur påverkat utsläppen i motsatt riktning.

Fallgren menar att den information och kunskap många av målen fört med sig underlättar arbetet framöver även om målen inte uppnåtts.

– Vi har olika mognadsgrad inom olika målområden. Men bara att vi har haft målen har gett oss möjlighet att arbeta med åtgärder. Jag tycker att vi har nått långt inom vissa områden och inom vissa områden behöver vi bli bättre. Dessa frågor är ständiga förbättringsområden.

Miljöprogrammen styrs politiskt i varje enskilt landsting och nu gäller ett nytt miljöprogram för åren 2015–2018 i Uppsala.

– Programmet innehåller liknande miljömål fast med kompletteringar. De miljömål vi klarat hittills är fortfarande med. Som exempelvis andelen ekologiska livsmedel, där vi nu har höjt hur stor andel som ska vara ekologiskt, från 35 till 50 procent.

Målet för kemikaliehanteringen var ett av dem som uppnåddes under förra perioden. Minst 20 procent av kemikalierna på landstingets avvecklingslista skulle ha fasats ut. Vid slutet av år 2014 hade 56 procent av kemikalierna på avvecklingslistan fasats ut. Av de kemikalier som nu finns kvar på landstingets lista ska nu minst 10 procent fasas ut innan 2018.

– Det kan se ut som att vi sänker ambitionsnivån, men det tycker jag inte att vi gör. De lågt hängande frukterna är utfasade, för de tio procent vi nu vill fasa ut är det svårare att hitta alternativ.

Ett annat nytt mål i förra miljöprogrammet var att halvera användningen av förbrukningsvaror med hälso- och miljöskadliga mjukgörare, så kallade ftalater. Förbrukningen minskade bara med knappt tre procent. Under perioden 2011–2014 har det varit svårt att få information om vilka förbrukningsartiklar som innehåller ftalater menar Fallgren.

– I förra miljöprogrammet var det första gången som vi målsatte avregleringen av mjukgörare i förbrukningsartiklar och det märks nu att det var ett nytt område som vi bedömde utan att vetat något om sedan tidigare.

Ett av huvudmålen är en minskad klimatpåverkan. Har kött- och mejeriprodukters klimatpåverkan diskuterats inom landstinget i samband med vilka livsmedel som ska inhandlas?

– När det gäller om vi ska över till mer vegetarisk kost i patientsammanhang så har den debatten inte varit jättestark i vårt landsting hittills. Däremot finns det önskemål om att få in närodlat i möjligaste mån, men det är en problematisk fråga när det kommer till offentliga upphandlingar, säger Fallgren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV