Valar i svenska vatten hotade

Tumlarna i svenska vatten blir allt färre. Arten hotas av bland annat bifångster i fiske, miljögifter och fartygstrafik. Men arbetet för att skydda och bevara valarna går långsamt.

Den enda val som regelbundet befinner och fortplantar sig i svenska vatten är tumlaren. De senaste 100 åren har antalet tumlare i Östersjön minskat kraftigt på grund av mänsklig aktivitet och arten är nu därför utrotningshotad. För att förbättra bevarandearbetet och öka kunskapen om tumlare tog dåvarande Fiskeriverket och Naturvårdsverket fram ett åtgärdsprogram för arten som skulle vara vägledande under åren 2008–2013. Men arbetet med programmet kritiseras av Naturskyddsföreningen.

– När det gäller åtgärdsprogrammet är det uppenbart att det i princip inte fått någon verkan alls. Nästan inga av de åtgärder som finns med i programmet har genomförts och vi menar att det bara är att konstatera att arbetet med programmet är ett ganska stort misslyckande, säger Ellen Bruno på Naturskyddsföreningen.

Under 2013 skulle en utvärdering av programmet göras, men någon sådan gjordes inte då.

– Vi beslutade då att avvakta med att göra en utvärdering tills det forskningsprojekt, SAMBAH, kring tumlaren som pågick just då var avslutat, säger Susanne Viker på Havs- och vattenmyndigheten.

Hon säger att myndigheten just nu håller på med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för tumlare, som är baserat på det gamla programmet och att det kommer att kompletteras med en del nya åtgärder och ny kunskap. I samband med detta arbete görs även en utvärdering av det gamla programmet, men i nuläget finns inget skriftligt klart.

Ellen Bruno tycker att den uteblivna utvärderingen är ett tydligt tecken på att frågan inte är prioriterad hos myndigheterna.

– Men vad som kanske är ännu värre är att programmet överhuvudtaget aldrig har implementerats.

Bifångster i fisket och buller från fartygstrafiken är två faktorer som ses som orsaker till att tumlarna i Östersjön har blivit allt färre. Ytterligare en faktor är höga halter av miljögifter, men detta är svårt att åtgärda specifikt för tumlare. Naturskyddsföreningen tycker att Havs- och vattenmyndigheten redan skulle kunna ha gjort en del insatser för att skydda tumlarna.

– Infört specifika reservat och gjort åtgärder i befintliga reservat som syftar till att minska trycket på tumlarna. Detta inkluderar att flytta fartygsrutter och minimera undervattensbuller, även från fritidsbåtar. Insatser för att minimera bifångster i nät och öka kunskapen om djuren genom förbättrad miljö-övervakning.

Susanne Viker säger att myndigheten är medvetna om alla dessa problem och att de jobbar med dessa frågor. Men hon menar att det är problem som inte är lätta att lösa och att det inte beror på en ovilja utan en tröghet i systemen med många aktörer.

– Det är inte så att vi sitter här och gör ingenting. Med fiskarna finns det exempelvis en problematik då vi inte får in någon rapportering från fisket avseende bifångst av tumlare i nuläget.

Forskningsprojektet SAMBAH pågick från 2010 till september 2015. Forskarnas mål var att ta reda på hur många tumlare som egentligen finns i Östersjön och få kunskap om exakt var de befinner sig. Med hjälp av två års mätningar med akustiska instrument har forskarna nu kunnat inventera tumlarna i Östersjön och lokalisera de viktigaste uppväxtområdena för djuren.

– Den information som fanns tidigare om tumlarna i Östersjön byggde på frivilliga observationer, det vill säga då någon sett tumlare och rapporterat in, säger Julia Carlström, tumlarspecialist och forskare på Aqua-Biota, som deltog i SAMBAH-projektet.

Med hjälp av mätinstrumenten kunde forskarna se att tumlarna samlas kring utsjöbankerna i centrala Östersjön under sommartiden, ett område som tidigare varit en vit fläck på kartan.

– Det är fantastiskt att vi nu vet var de är och under vilka perioder. Och nu kan det börjas göras saker konkret för att hjälpa tumlarna, säger Julia Carlström.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV