Ojnareaktivist i hovrätten för trädklättring

Gotlänningen Daniel Heilborn protesterade mot avverkningen av Ojnareskogen 2012 genom att vägra klättra ner från en tall. I tingsrätten hävdade han att avverkningen saknade tillstånd och friades. Men åklagaren överklagade och nu tas fallet upp i hovrätten.

Den 27 och 28 maj prövar Svea hovrätt den friande domen mot Daniel Heilborn i Gotlands tingsrätt. Heilborn är åtalad för ohörsamhet mot ordningsmakt efter att ha klättrat upp i ett träd under protester mot skogsavverkning i Ojnareskogen på norra Gotland i augusti 2012.

Protesterna var ett försök att stoppa avverkningar som företaget Nordkalk beställt av företaget Mellanskog för att kunna inleda anläggandet av ett nytt kalkbrott i Ojnareskogen, en fråga som varit föremål för flera juridiska prövningar. Områdets närhet till Natura 2000-områden, förekomst av rödlistade arter samt en oro för påverkan på vattentillgången på norra Gotland har ställts mot industrins behov av kalksten och arbetstillfällen på ön.

– Jag valde att klättra upp i trädet när jag insåg att polisen skulle hjälpa Nordkalk att låta avverka hela fastigheten. Vi hade också fått muntlig information om att Mellanskog skulle fortsätta avverka så länge polisen var där. På dessa två veckor hade man hunnit avverka allting, 170 hektar, säger Daniel Heilborn.

Han är 37 år, arbetar som arkitekt i Visby och engagerade sig i frågan om Ojnareskogen efter Miljööverdomstolens dom 2012. Han var en av fem personer som valde att klättra upp i tallar innanför avspärrningen som polisen upprättat runt avverkningsområdet. Där blev de kvar i tre timmar trots uppmaningar från polisen att klättra ner.

– Jag kände till frågan före domen, men jag var övertygad om att det skulle bli ett avslag för Nordkalks ansökan. När det inte blev så, kändes det som att ett rättsligt fel begåtts. Ojnareskogen ligger inom vattenskyddsområdet Bästeträsk, som sedan 40 år är skyddat från alla former av exploatering som kan ha en negativ påverkan på vattenkvaliteten, säger han.

Tre av trädklättrarna som riskerade att åtalas för ohörsamhet mot ordningsmakt godtog dagsböter. Heilborn hävdade dock nödvärn i syfte att förhindra ett miljöbrott som polisen inte kände till. Detta ledde till att kammaråklagare Mats Wihlborg väckte åtal mot Heilborn.

Ytterligare en aktivist har åtalats, men tingsrätten har flera gånger skjutit upp rättegången efter att åtalet mot Heilborn ogillades i februari 2013. Tingsrätten bedömer visserligen att Heilborn gjort sig skyldig till den åtalade gärningen, men skriver i domen att frågan är om den i det aktuella fallet är straffbar.

Tingsrätten anser att frågan inte är utredd huruvida den skogsavverkning som Heilborn försökt förhindra var laglig eller ej, då inget slutgiltigt tillstånd att avverka skog framlagts för rätten, eller någon utredning som visar vilken omfattning ett eventuellt tillstånd hade. I domen står det: ”I avsaknad av sådan utredning ska utgångspunkten för den fortsatta bedömningen vara att den skogsavverkning som pågick den 28 augusti 2012 var olaglig. Utgångspunkten för tingsrättens bedömning kan alltså inte vara någon annan än att Daniel Heilborn genom sitt agerande har försökt att hindra något som var olagligt.”

Mikael Mellqvist, lagman vid Gotlands tingsrätt, skriver också i domen att tingsrätten inte finner någon anledning att rikta kritik mot polisens agerande. Domen kan inte heller tas som motiv för att vägra lyda polisens uppmaningar.

Men åklagare Mats Wihlborg ansåg att tingsrättens dom var felaktig och valde att överklaga den till Svea hovrätt. Wihlborg begärde också kompletteringar av förundersökningen.

Inför prövningen i hovrätten har en fördjupad förundersökning genomförts. Förhör har ägt rum med Mellanskogs vd, Nordkalks advokat, polisens insatsledare, samt företrädare för länsstyrelsen på Gotland.

Mats Wihlborg säger att han inte lägger sig i vare sig den debatt som pågick om Ojnareskogen vid tiden för avverkningarna eller den debatt som pågår i dag. Wihlborg står inför prövningen i hovrätten fast vid de ståndpunkter som fick honom att överklaga tingsrättens dom.

– Jag tycker att oavsett ståndpunkt i det här fallet så skulle han ha åtlytt polisens anvisningar. Jag menar att vid tillfället i fråga fanns det ett tillstånd för Nordkalk att få avverka, säger Mats Wihlborg.

Mellanskog vill inte kommentera prövningen, med anledning av att företagets vd är kallad som vittne i målet. Nordkalk uppger att eftersom de inte är sakägare i processen har de ingen kommentar att ge.

Tomas Petersson, advokat och offentlig försvarare åt Daniel Heilborn, anser att förundersökningen som hovrätten nu har att tillgå är bättre än den som tingsrätten hade.

– Jag tycker att det är ett spännande mål. Det handlar egentligen inte om samma sak som Nordkalkmålen i miljödomstolarna. Det handlar inte om Nordkalk ska få rätt att bryta kalksten, utan det handlar ju om man som en vanlig privatperson, när det är sådana här samhällsvärden på spel, får vägra att lyda polisen. I det här målet är det ju också så att poliserna till viss del går med på att det var stora oklarheter om var den här avverkningen skulle få ske.

Daniel Heilborn ser fram emot den kommande prövningen.

– Jag ser det som ytterligare ett tillfälle att framhäva sanningen. Utgången spelar mindre roll. Jag har redan fått säga det jag ville ha sagt och jag har fått framföra de sakliga argument jag utgår ifrån.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV