Replik: ”Gazprom ingår i etiska fonder”

Den 4 juni publicerade Landets Fria Tidning en debattartikel från Fossil free-kampanjen på Lunds universitet. I artikeln uttryckte debattörerna en besvikelse över att universitetet inte tillmötesgått kraven på att inte investera fossila bränslen. Här svarar universitetets rektor och donationschef.

Tack för att ni lyfter klimatfrågan och hållbara lösningar för att värna vår planet. Lunds universitet bedriver omfattande forskning och utbildning kring till exempel klimatfrågan och även för att hitta nya och effektiva metoder för att ersätta fossila bränslen.

Ambitionerna bakom Fossil free är mycket lovvärda och välkomna för att få till en förändring av finansmarknaden så att klimat, miljö och hållbarhet gagnas. Det finns flera möjliga strategier för att ta ansvar i frågan – att avyttra fossilbränsleinriktade bolag är en möjlighet men den har både för- och nackdelar och ger kanske inte önskad effekt.

Donationsstyrelsen ser löpande över universitetets placeringar, både ur ett avkastningsperspektiv och för att de ska följa universitetsstyrelsens policy. Dessa anger att vi ska följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global compact.

Lunds universitets stiftelser har värdepapper, fonder och bankmedel till ett värde av cirka 2,3 miljarder kronor, varav lejonparten av avkastningen går till forskning. Av dessa placeras mindre än 100 miljoner kronor i fonder. Merparten av medlen utgörs alltså av direktinnehav i aktier och obligationer. Vi har i dag veterligen inga direktinnehav som kolliderar med Fossil frees uppfattning om lämpliga placeringar.

Enligt Fossil free kan vi inte ha så kallade indexfonder. Vi måste placera i fonder med Fossil free-inriktning. Det finns i dagsläget få sådana fonder. De är relativt nya och kan inte utvärderas än, så vi vet egentligen inte om dessa är bra, bara att de har en viss placeringsinriktning. Detta innebär ett problem för framför allt små stiftelser som ofta är hänvisade till fondlösningar.

Några donatorer har donerat medel till LU med krav på att SEB ska förvalta kapitalet. I denna förvaltning ingår bland annat innehav i SEB stiftelsefond utland. Fonden är etiskt screenad, men har inga regler om Fossil free. Ett av innehaven i fonden är oljebolaget Gazprom.

Frågan ska alltid ställas: Vad är de bästa och mest prioriterade åtgärderna för att komma till rätta med klimatproblemen? Är det genom att avyttra fonder (och tappa visst inflytande över bolagen) eller genom att bara placera i fonder med viss inriktning? Var ska vi i så fall dra gränsen? Kan Lunds universitet till exempel investera i transportsektorn – i Scania eller Volvo – som är beroende av fossila bränslen?

Vi tror att en sund placering som följer goda internationella riktlinjer ger universitetet bäst förutsättningar att påverka klimatfrågan. Men vi arbetar gärna vidare med att utveckla vår policy. Med god avkastning på donerade medel kan vi bedriva världsledande forskning och undervisning för att förstå, förklara och förbättra vår värld och människans villkor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV