Regeringen ytterst ansvarig för skogspolitiken

Fältbiologerna inventerade under förra året skogsområden i Västerbotten för vilka skogsbolaget SCA ansökt om avverkningstillstånd. Enligt fältbiologerna fanns flera områden med så höga naturvärden att de inte borde avverkas. Efter att Forest stewardship council (FSC) och SCA Skog svarat, ger Skogsstyrelsen nu sin syn på hanteringen av avverkningsanmälningar.

Fältbiologerna kritiserar i en debattartikel bland annat Skogsstyrelsens hantering av avverkningsanmälningar och menar att det råder en bristande vilja att kontrollera dem.

Så är givetvis inte fallet. Däremot är det varken möjligt eller önskvärt att vi ska besöka samtliga områden som anmäls för avverkning till oss. År 2012 fick vi in över 51 000 avverkningsanmälningar. Av dessa gjorde vi fältbesök på cirka var tionde anmälan, där vi besöker dem som vi bedömer som viktigast ur exempelvis miljösynpunkt. Om det behövs ändringar så kontaktar vi markägaren och i särskilda fall kan vi besluta om förbud, som innebär att en viss åtgärd inte får genomföras. Till exempel att man inte får avverka delar av ett område, utan istället lämna kvar dem av hänsyn till natur- och kulturmiljövärden, eller att man inte får köra med skogsmaskiner i eller i anslutning till vattendrag i avverkningsområdet.

Vidare anser skribenterna att vi som myndighet ska ta vårt ansvar kring vad som får avverkas eller inte. Skogsstyrelsens ansvar är att genomföra den beslutade skogspolitiken – och verka för de två jämställda produktions- och miljömålen. Samtidigt är skogsbrukets så kallade sektorsansvar centralt för politikens genomförande. Det förutsätter att virkesköpare och skogsägare tar ett stort eget ansvar, men ger också friheten att, inom ramen för lagstiftningen, välja hur skogen ska brukas.

Nyligen presenterade vi ett viktigt redskap som vi hoppas ska hjälpa skogsbruket att förbättra miljöhänsynen i skogen – målbilder för god miljöhänsyn. Dessa har tagits fram gemensamt av Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer inom ramen för projektet Dialog om miljöhänsyn. Målbilderna innehåller även konkreta vägledningar för skogsbruket för god miljöhänsyn i skogen, vid såväl avverkningar som andra skogsbruksåtgärder.

Under 2014 kommer vi att lägga stor kraft på att kommunicera dessa målbilder och följa upp hur skogsbruket omsätter dem i praktiken. Om det görs, har vi tagit ett stort steg framåt mot en bättre miljöhänsyn i skogen.

Avslutningsvis är det regeringen, inte vi som myndighet, som fattar beslut om hur stora naturvårdsanslagen kan vara.

Sedan är vårt jobb att fördela dessa på bästa möjliga sätt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV