Regeringen måste följa forskningens rekommendationer

Utfiskning av Östersjön, utrotning av vargen och förtätning av städer på grönområdenas bekostnad är bara några exempel på problem som vi människor orsakar ekosystemen och dess biologiska mångfald. Politiken måste i högre grad följa forskningens rekommendationer för att komma till rätta med vår ohållbara levnad på planeten, skriver Yuri Silva som är biolog och språkrörskandidat för Gröna Studenter.

Vår ekonomi, vårt välbefinnande, hela vår överlevnad, är beroende av de nyttigheter och tjänster som naturen förser oss med. De ingår sällan i ekonomiska kalkyler, men vi nyttjar dessa tjänster när vi andas ren luft, dricker rent vatten och äter produkterna av dessa tjänster. Jag talar om ekosystemtjänster som är en del av den fantastiska biologiska mångfalden som vår planet servar oss med.

Biologisk mångfald handlar om alla ekosystem, alla levande varelser i såväl den orörda naturen, de brukade åkrarna, djuren som betar, maskrosorna som tränger upp ur asfalten i innerstaden och den genetiska diversiteten som gör så att vi kan fortsätta överleva klimatförändringar och naturkatastrofer som art på denna planet.

Ingen klimatpolitik utan biologisk mångfald. Biologisk mångfald är centralt för att nå våra klimatmål och utveckling mot ett hållbart samhälle. Klimatförändringar utgör ett stort hot mot produktion av ekosystemtjänster som har stor betydelse för att dämpa klimatförändring och minska dess effekter. En rapport som presenterades av FN:s miljöorgan UNEP i juni 2009 drar slutsatsen att med de rätta marknadssignalerna kan jordens levande ekosystem avskilja och lagra enorma mängder koldioxid.

Idag bor mer än 50 procent av jordens befolkning i städer och siffran förväntas stiga till över 60 procent till år 2030. I samband med urbaniseringen ökar även belastningen på de varor och tjänster som naturen skall producera för att försörja våra städer. I Sverige ser vi en ökad efterfrågan på ekologiska och närproducerade produkter, samtidigt som regeringen är rädda för att ta krafttag mot utsläppen av växthusgaser som den konventionella och ohållbara köttindustrin generar. En klimatskatt på konventionell producerat kött skulle gynna svensk ekologisk och närproducerat kött.

Regeringen blundar för vår ohållbara situation. Om världens befolkning skulle förbruka lika mycket resurser som vi i Sverige gör så skulle det behövas tre planeter. Det är inte hållbart, med forskning och politisk vilja kan vi på riktigt göra skillnad. Vi behöver forskning för att kunna skapa oss en korrekt verklighetsbild och beskrivning av samhällets och världens tillstånd. Vi behöver vetenskapliga verktyg för att se vilka vägar som på bästa sätt leder oss mot en resilient ekonomi och resilienta samhällen där grunden bygger på våra ekosystem.

Vi har en handlingsförlamad regering som inte lyssnar tillräckligt på forskning rekommendationer och valåret 2014 börjar närma sig. Miljöpartiet kommer att göra vad som krävs för att klimatfrågan relaterat till våra planetära gränser blir den viktigaste valfrågan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV