Ny myndighet befaras kunna leda till mer jakt

Bevarandet av djuren tar för stor plats i regelverket i dag anser jaktlagsutredningen och därför föreslås en ny viltmyndighet. Det kan innebära en utökad jakt.

Två veckor före älgjaktens början föreslog regeringens jaktlagsutredning en ny myndighet med ansvar för frågor om jakt och hur den kan utvecklas som näring. Utredningen anser att bevarandet av djuren nu tar för stor plats hos Naturvårdsverket som i dag har det övergripande ansvaret för jakt och viltvård. Men Naturvårdsverket håller inte med om att det finns skäl att flytta jaktfrågorna.

– Det krävs en balans mellan bevarandet och brukandet av viltet och det är enklare att uppnå om det inte är separata instanser som ska bestämma, säger Kerstin Cederlöf, ställföreträdande generaldirektör på Naturvårdsverket.

Hon är däremot positiv till att Naturvårdsverket skulle kunna ta ett större ansvar i att främja jakten om myndigheten fick ett tydligare sådant uppdrag.

– Det behöver inte vara fel att fokusera mer på brukandet, men det är mindre risk att det slår över åt andra hållet om ansvaret finns hos en och samma myndighet. Dessutom är det mer resurseffektivt, säger Kerstin Cederlöf.

Flera organisationer som Djurskyddet Sverige, Djurens rätt och Naturskyddsföreningen är starkt kritiska till en separat myndighet med jaktfokus.

– Jakt-, vilt- och naturskyddsfrågor är intimt förknippade med varandra och det är oroligt viktigt att det finns ett allsidigt intresse hos de som har det övergripande ansvaret, säger Sven-Erik Alhem från Djurskyddet Sverige.

Staten stödjer redan idag främjandet av jakten bland annat genom att Svenska jägareförbundet får miljontals kronor från den så kallade Viltvårdsfonden. I år låg summan på 51,1 miljoner kronor och i det uppdrag som förbundet tilldelats ligger bland annat att sprida information om jakt, viltövervakning och älgförvaltning. Jägarnas riksförbund fick i år 6,2 miljoner ur samma fond.

Båda organisationerna välkomnar förslaget om en ny myndighet. Men Svenska jägareförbundet är även kritiska till att merparten av deras stöd från Viltvårdsfonden också föreslås tillfalla den nya möjliga viltmyndigheten.

Djurskyddet Sverige tycker att pengarna redan nu borde gå till Naturvårdsverkets arbete med jaktfrågor.

– Vi behöver en etisk jakt. Till exempelvis kan skyddsjakt av varg behövas men först efter att alla andra vägar uttömts. De behövs mer resurser till andra åtgärder som elstängsel eller tillsynsmän för att skydda tamdjuren, säger Sven-Erik Alhem.

Jaktlagsutredningen har tillsatts för att se över den 25 år gamla lagstiftningen. Djurens rätt är frågande till att utredningen inte på något sätt tar in djurskyddet i sin översyn av regelverket.

– Den nuvarande jaktlagstiftningen är snarast att betrakta som en exploateringslag och det nu liggande förslaget förefaller att ytterligare förstärka den inriktningen, säger Lise-Lott Norin, ansvarig för jaktfrågor på Djurens Rätt, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV