Karlstad bygger hållbart

Väster om centrala Karlstad planeras en ny stadsdel med miljö- och naturprofil. Naturen ska skyddas och bli en del av området. Andra prioriteringar är bra kollektivtrafik och samarbeten med exploatörerna för hållbara lösningar.

Hela Grundviken, vid Karlstads västra kust, ska ha en natur- och miljöprofil. Katrineberg är första etappen där omkring 500 bostäder planeras med byggstart tidigast hösten 2014. Det blir både par- och radhus, småhus, bostadsrätter, hyresrätter, skola och förskola. Miljötänket påverkar allt från material och uppvärmning till hantering av sopor och dagvatten. Det finns ambitioner att bygga en del i massivträ, och metaller som kan förorena vattnet ska undvikas.

En av de viktigaste faktorerna i Karlstads version av hållbart stadsbyggande är att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt till och inom området. Stadsdelen ligger intill ett köpcentrum vilket gör att de boende inte behöver ta bilen för att handla.

– Det är väldigt speciellt. Det blir som när man bygger nära centrum, samtidigt som det finns en direktkontakt med Vänern och mycket fin natur kvar. Och vi kommer att få väldigt bra kollektivtrafik från dag ett, berättar stadsbyggnadsarkitekt Kerstin Berg.

Naturvärdena i området har inventerats och mycket av det som bedöms som mest värdefullt sparas även när husen byggs. Ett ganska stort område med alkärr bevaras, och är viktigt både för fåglar, insekter och andra arter. Ett annat skogsområde är en nyckelbiotop och sparas också. Så småningom kan det möjligen få ett biotopskydd. Tanken är att naturen ska bli en integrerad del av stadsdelen och att hela området ska kännas ”naturnära”.

Det har också varit viktigt att se till att strandzonen inte bara skyddas från bebyggelse, utan även fortsätter att vara tillgänglig både för boende och besökare. Det rör sig om en remsa upp till omkring 100 meter från stranden där det ska finnas både småbåtshamn, badplats, kallbadhus och restaurang.

– Den kommer att tillgängliggöras med buss och gång- och cykelstråk så att även andra än de som bor i området kan ta sig dit, säger Kerstin Berg.

Det planerade promenadstråket längs Vänerstranden, som ska heta Västkuststråket, passerar genom området.

En annan viktig del av planerna är ett nära samarbete med exploatörerna. En överenskommelse håller på att tas fram för att göra byggandet och husen så hållbara som möjligt. Det handlar som sådant som cykelparkeringar, energieffektivisering och certifiering av själva byggandet. Lekplatser ska till exempel stimulera till lek och rörelse och tanken är att de ska utformas så att naturen i sig är ett lekredskap. Resurssnålt och förnyelsebart är andra ledord.

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd och nu ska synpunkterna gås igenom, sammanställas och vid behov leda till ändringar i planen. Det bearbetade förslaget ska gå till politikerna för beslut och sedan ställas ut för granskning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV