Zoom

Skogens vilda liv

Stockholm är ett av de bättre länen i Sverige vad gäller att skydda skog. Och de stadsnära gammelskogarna har hittills undgått avverkning. Ändå är det långt kvar till de 20 procent som riksdagen beslutat om. Skogsbiologen Sebastian Kirppu arbetar hårt för att skydda skogarnas artrikedom.

Anna Henriksson

Genetisk mångfald

Anna Henriksson

Svamp skyddar kolet

Sebastian Kirppu i sitt rätta element. Ida Linnea Laudon

Balans tar tid

Anna Henriksson

Svenskar vill skydda skog

”Nya spelregler”

Anna Henriksson

Beroende av ekosystemet

Här finns gammelskog:

Tyresta Nationalpark och Naturreservat

Nackareservatet med Hellasgården

Upplandsbroleden

Roslagsleden

Sörmlandsleden

Ängsö Nationalpark

Skärgården (Nåttarö, Finnhamn, Landsort med flera).

Skogsluft stärker vårt immunförsvar

När vi andas skogsluft har forskare sett flera faktorer som är gynnsamma för oss, som välgörande bakterier, växtbaserade eteriska oljor och negativt laddade joner. Skogsluften innehåller också
fytoncider, ett  slags ämne som växter utsöndrar för att skydda sig själva från insekter. Fytoncider har inneboende antibakteriella egenskaper som gör att  kroppen ökar aktiviteten av en typ av vita blodkroppar som dödar infekterade celler, och gör att immunförsvaret på så vis stärks. 

Källa: Forskningssajten ”The Conversation”

Fakta: Skog

Urskog är en skog där människan aldrig huggit ned några träd. Denna typ av skog utgör knappt en procent av all skog i Sverige. Genom att urskogarna utvecklas fritt får olika arter möjlighet att ockupera olika skikt. Växter och djur föds och dör och det organiska materialet byggs upp och bryts ned i en mer eller mindre intern kretsgång. Inslaget av till exempel död ved är karakteristiskt. 

Naturskog är skogar som har naturliga strukturer, det vill säga gamla, grova och döda träd av många olika arter och en stor biologisk mångfald knuten till skogens naturliga ekosystem. I naturskogen finnes urskogens invånare i form av svampar, mossor, lavar, insekter, fåglar och djur. Den utgör i dag cirka tio procent av det svenska skogslandskapet och de ytor som inte skyddas som naturreservat eller nationalpark riskerar att avverkas.

Gammelskog är ett samlingsnamn för natur- och urskog och kallas ofta för kontinuitetsskog. Det är en skog där urskogens eller naturskogen biologiska mångfald finns kvar och skogsekosystemet har en stor möjlighet att leva vidare. Skogen ska helst aldrig ha varit kalavverkad men kan ha varit kalhuggen för flera hundra år sedan. 

Källa: Sebastian Kirppu och föreningen Skogen