Zoom

Ökat stöd kan ge solcellsboom

Solceller lyfts ofta upp som en del av lösningen för att möjliggöra en övergång från ett fossilt till förnybart samhälle. Men allt fler forskare betonar att det är bråttom om vi ska klara Parisavtalets mål. Så hur snabbt går omställningen i Stockholm? Det finns mycket kvar att göra, men mycket är på gång och intresset från privatpersoner väntas öka när regeringen höjer solcellsstödet vid årsskiftet.

Riktat till villaägare

”Det funkar på de allra flesta tak så länge det inte är skugga.”

Mer solel i Västberga

Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad. Stockholms stad

”Från kommunens sida planerar vi att bygga en sporthall med solel på taket och vi kommer att mötas för att diskutera samarbetet under våren.”

Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Området byggs med miljövänliga ambitioner med få parkeringsplatser, solpaneler på taken samt system för sopsortering. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Solenergins nackdelar

• Energikrävande framställning

Att tillverka solceller är en process som kräver mycket energi, vilket innebär att koldioxidutsläppen kan bli stora om produktionen sker med energi från fossila energikällor. I dag finns en stor del av solcellsindustrin i länder som Kina och Tyskland, som använder sig av mycket kolkraft. Det innebär att utsläppen från solenergin är något högre än från andra förnybara energislag.

• Sällsynta metaller och farliga ämnen

I dag används sällsynta jordartsmetaller och grundämnen inom solcellsindustrin, liksom ämnen som klassas som miljöskadliga. Forskning pågår för att solceller ska kunna framställas med material som förekommer i större skala och som inte är farliga för miljön.

Beroende av väder och årstid

Solenergi är ett så kallat intermittent energislag, det vill säga att energi bara produceras periodvis (när solen lyser). Produktionen är beroende av plats och årstid, och utbudet motsvarar inte efterfrågan eftersom mest el produceras på sommaren samtidigt som vi behöver den som mest på vintern. Solenergi behöver därför kompletteras med andra energikällor.

Högre miljöpåverkan än vatten och vind:

När den nederländska miljökonsultfirman Ecofys analyserade miljökostnader för olika energislag kom de fram till att framställningen av solceller hade större miljökostnader än andra förnybara energislag: 14 euro per producerad megawatt-timme jämfört med 2–4 euro för vindkraft och 1 euro för vattenkraft.

Sifforna baserades bland annat på klimatutsläpp, partikelutsläpp och användandet av jordbruksmark. Undersökningen gjordes dock år 2014, och utvecklingen inom solenergibranschen går mycket snabbt, varför konsulterna varnade för att solenergins kostnader troligtvis var övervärderade.