Granne med Förbifarten

Runtom i Stockholm sprängs berg och läggs asfalt inför Förbifart Stockholms öppnande 2026. Hur går det, löper arbetet väl, har det varit några problem och  hur är det att leva granne med Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna?

Många miljöutmaningar

Tunnelprofilen för Förbifart Stockholm och de platser som påverkas. Illustratör: Tomas Öhrling/Trafikverket/TT

Förbifarten från norr till söder:

• Bygget av Förbifart Stockholm äger rum på flera håll i Stockholmsregionen, alltifrån Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Andra platser som berörs av bygget är Akalla, Hjulsta, Lovö/Ekerö, Sätra och Vinsta. Bygget går enligt Trafikverket enligt planerna och invigning av Förbifarten väntas ske 2026.

– Källa: Trafikverket

Klimatmålen i fokus

Utbrett motstånd

• Stoppa Förbifarten var ett paraplynätverk som samlade olika organisationer och rörelser i ett enat motstånd mot bygget av Förbifart Stockholm. Bland rörelserna märktes bland andra Alternativ stad, Cykelfrämjandet och Gemensam välfärd.

– Källa: Stoppa Förbifarten

Försenade rapporter

Elefanten i rummet

”I en tid av accelererande och farliga klimatförändringar kan ett modernt samhälle inte tillåta massbilismen att fortsätta växa och breda ut sig.”

Karin Wahlgren, Klimataktion.

Granne med bygget

Motorvägar är storpolitik

Stockholms klimatfärdplan för 2050

• Klimatfärdplan 2050 är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete som är kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Färdplanen har status som planeringsunderlag och innebär att kommuner och statliga myndigheter ska använda sig av underlaget i sitt planeringsarbete.

• Sektorer som ingår i färdplanen är bygge, industrier, miljö, transporter och jord- och skogsbruk. Klimatanpassning tas inte upp i planen, men det finns ett särskilt kapitel om klimatsmart markanvändning och regional produktion av förnybar energi.

• Arbetet ålägger sig att förhålla sig till många osäkerheter och parallella processer som till exempel den statliga politiken, beslut på EU-nivå, energi- och klimatperspektiv i RUFS 2050 samt kommuners energi- och klimatarbete.

• Färdplanen mellan 27 juni och 2 oktober 2017 låg ute på remiss och når beslut i landstingsfullmäktige under 2018.

– Källa: Stockholms läns landsting

Österleden (Östlig förbindelse)

• Österleden går numera under namnet Östlig förbindelse i Stockholmsregionen och är en planerad nord-sydlig ringled öster om Gamla stan, över eller under Saltsjön. Tanken på en smartare ringled runt Stockholm har funnits sedan 1800-talet och ett tag var det så kallade ”Dennispaketet”, med en tunnel från Lidingövägen till Värmdöleden, aktuellt, men förslaget lades ner när Dennisöverenskommelsen sprack 1997.

• 2006 inledde Vägverket en förstudie med tanke på befolkningstillväxten i Hammarby sjöstad, Hjorthagen och Nacka. Tre olika förslag har lyfts fram, varav två avser att bygga en tunnel under Värtan, och samtliga beräknas kosta mellan 10–15 miljarder kronor i 2006 års penningvärde. I december 2017 meddelade Trafikverket att Östlig förbindelse finns med i den gällande nationella planen 2014–2025 med uppdraget att utreda projektet till en eventuell vägplan. Men ett problem för förbindelsen är att Stockholms stad inte har för avsikt att vara med och betala för projektet.

– Det är en statlig förbindelse och vi kan inte bara vara med och betala när det inte ger mer tillbaka i form av bostäder till Stockholm, vi ser inte den bostadspotentialen i projektet, säger Karin Wanngård, finansborgarråd för Socialdemokraterna, till SVT.

– Källor: SVT, Trafikverket, Vägverket