Vargjakten drivs igenom utan ansvarstagande

”Vi människor måste acceptera att vargen har samma rätt som alla andra arter att leva i den svenska naturen”, skriver Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska rovdjursföreningen.

Den 19 januari gav Högsta förvaltningsdomstolen i Göteborg besked om att deras bedömning av huruvida det är tillåtet att överklaga beslut på hotade arter som skyddas av EU:s naturvårdslagstiftning till domstol dröjer ända till sista veckan i januari. Under tiden har en omfattande vargjakt, vars laglighet inte kan prövas i domstol, pågått för fullt i Värmlands och Örebro län på en genetiskt svag och mycket utsatt vargstam. Även i Dalarna pågår jakt nu efter att länsstyrelsen fattade ett nytt beslut i mitten av januari trots att Naturvårdsverket ogiltigförklarade deras första jaktbeslut om jakt från december 2014.

Att vargstammen är svag och sårbar är något som de flesta politiker och myndighetsföreträdare numera vägrar tillstå. Tills för bara något drygt år sedan var detta ett erkänt faktum. Men som ett mantra upprepas nu att vargstammen har gynnsam bevarandestatus eftersom det är en förutsättning för att kunna bedriva licensjakt. Det är dock felaktigt.

Vargstammen har just nu en politiskt gynnsam bevarandestatus på en mycket låg, och bekväm, nivå som passar det politiska syftet att på lättast möjliga sätt tillgodose de starka lobbyröster som vill ha en minimal vargstam. Men det är långt ifrån detsamma som att vargstammen har biologisk livskraft. Det borde säga sig självt att en stam på 370 djur med en inavelsnivå på 25 procent och en konstaterad inavelsdepression med försämrad reproduktion och missbildningar inte är frisk och livskraftig. Dessutom i en situation med på tok för låg invandring med genetiskt tillflöde. Det är rent ut sagt ohederligt att påstå.

Det har gått politisk prestige i att driva igenom vargjakt efter att den förra regeringen drev saken så hårt att vargjakt numera, av många politiker, uppfattas som en nödvändighet för rikets bästa. Det är mycket beklagligt och detta synsätt måste förändras. Politikerna måste ta ansvar och våga erkänna att det behövs långt fler vargar om invandringen fortsatt är så låg som den är i dag; populationsstorleken och invandringen hänger ihop som kommunicerande kärl!

Regeringen måste ta ansvar för att det tas fram ett vetenskapligt värde för hur många vargar som behövs och hur stor invandringen behöver vara för att stammen ska bli livskraftig. Man måste också ta ansvar för att genetiken förbättras avsevärt och att det ges utrymme för ett antal vargetableringar i norra Sverige för att säkra den genetiska kontakten österut.

Det är i den änden man måste börja, inte med omfattande jakt på en svag vargstam som har sin rättmätiga plats i den svenska faunan. Vargen har lika stor rätt som andra djurarter att leva i våra skogar och ställer långt ifrån till med så stora problem som arten beläggs med. Det är dags att betrakta vargen som en art bland andra arter, låta stammen växa till sig och få sprida sig i landet i den utsträckning som behövs för att den ska överleva och vara vid god hälsa. Självklart ska man arbeta med hela den uppsättning av instrument som finns tillgängliga för förvaltningen som gedigen och väl tajmad faktainformation och stöd vid behov, stängsling, ersättning för skador och skyddsjakt. Man kan dock undra varför myndigheterna inte haft någon aktiv strategi där man snabbt och framför allt kontinuerligt bemöter de vanföreställningar och överdrifter som ständigt florerar om varg runtom i landet.

Jag skulle vilja vädja till mina medmänniskor, vars vilja och tolerans vargen är beroende av för sin överlevnad, att försöka se vargen för vad den är. Den är ett intelligent och socialt djur som, efter att ha utrotats från den svenska naturen, har återkommit till våra skogar och både behöver och har all rätt att få dela det livsrum Sverige har att erbjuda.

Acceptera att stammen måste få utveckla sig i fred på ett sätt som är naturligt för varg till en rimlig nivå, tolerera att vissa problem kan uppstå ibland som med praktiskt taget alla andra vilda djur – till exempel älgar och vildsvin för att nämna några – och acceptera att även människan måste anpassa sig till att det finns andra arter i den svenska naturen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV