Sverige måste förbjuda olje- och gasutvinning

Regeringen har en unik möjlighet att förbjuda landutvinning av olja och fossilgas. SGU:s rapport om effekterna av ett totalförbud visar att de kortsiktiga ekonomiska förlusterna blir små medan de miljömässiga vinsterna kan bli stora, skriver debattörerna.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har nu lämnat sin rapport Konsekvenser av förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas till näringsdepartementet. Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen och undersöker de ekonomiska, juridiska och miljömässiga effekterna av ett totalförbud mot landbaserad utvinning av olja och gas i Sverige. Överlag talar rapporten för att ett förbud är möjligt med små ekonomiska och legala konsekvenser, men SGU förespråkar samtidigt ett antal undantag.

Prospektering och utvinning av olja och fossilgas (naturgas) är i praktiken redan förbjuden inom Sveriges territorialvatten. Detta då en skrivning i minerallagen från 1 juli 2015 sätter stopp för undersökningstillstånd och bearbetningskoncession i fråga om olje- eller gasverksamhet till havs.

I Sverige produceras ingen olja eller fossilgas. Förutsättningarna anses enligt SGU vara mycket ogynnsamma på grund av landets berggrund. All olja importeras till Sverige av internationella bensin- och oljebolag varav drygt hälften förädlas i svenska raffinaderier för export i form av till exempel bensin, diesel och eldningsoljor. I Göteborg vill bland andra Swedegas bygga en ny terminal för att kunna ta emot flytande naturgas (LNG).

Endast en handfull bolag söker efter olja och gas i Sverige med totalt ett par hundra anställda som berörs direkt av ett förbud enligt SGU:s rapport. Indirekt påverkas även ett okänt antal konsultbolag och underleverantörer till olje- och gasbolagen med en total omsättning på tiotalet miljoner kronor.

Då verksamheten är så liten och fynden varit små kommer eventuell kompensation till företag som drabbas att gälla begränsade belopp. SGU har även undersökt de juridiska effekterna av ett totalförbud och dessa strider inte mot några skyldigheter som följer av medlemskap i EU eller andra internationella regler.

SGU tar dock upp några andra konsekvenser av ett totalförbud, vilka myndigheten menar är negativa, och vill införa undantag vid bland annat forsknings- och försöksanläggningar för geologisk lagring av koldioxid. SGU vill även att olja och gas som påträffas vid andra borrningar ska kunna omhändertas och att passivt uttag av fossilgas får ske.

Särskilt pekas det på hur ett totalförbud kan påverka möjligheter för forskning och framtida koldioxidlagring i Sverige. Men i rapporten sägs att ”ännu finns ingen ansökan om lagringsanläggning. Forsknings- eller försöksanläggningar är dock tillåtet på land men inte heller någon sådan finns i dagsläget”. Vi menar att även om det finns potential för koldioxidlagring i Sverige, är signalvärdet och de ökade investeringar i förnybar energiteknik som blir följden av ett totalförbud av större värde.

Vi menar vidare att det varken finns ekonomiska eller beredskapsmässiga hinder för ett förbud. Det är privatägda bolag som vill utvinna olja och gas. Att öppna Sveriges små resurser för marknaden skulle leda till att lagren töms fort – i likhet med Margaret Thatchers beslut att låta marknaden maximera produktionen av landets olje- och gastillgångar under 1980-talet för att få in värdefulla skatteintäkter till en krisande brittisk ekonomi. Om nu avsikten är att Sverige ska ha kvar någon olja och gas i beredskapssyfte bör den i så fall vara kvar i marken.

Att det knappast väntar något Klondyke i Sverige framgår klart i ett pressmeddelande från bolaget Igrene som den 24 mars skriver ”att bolaget prospekterar efter icke fossil gas och olja i Siljansringen i Dalarna”. I strid med vedertagen vetenskap påstår Igrene att de prospekterar efter så kallad ”abiotisk olja och gas”. Detta skulle enligt två olika icke vetenskapligt belagda teorier antingen bildas ”icke biologiskt” i jordens inre, eller som i fallet med Siljansringen, efter ett meteoritnedslag för 370 miljoner år sedan. Trots att Igrene har prospekterat i 14 år har de inte utvunnit något.

Ett annat bolag som vill utvinna gas i Sverige är Gripen Gas AB som innehar 16 ansökningstillstånd för så kallad alunskiffer i bland annat Östergötland och på Öland. Men risken för föroreningar av grundvattentäkter och signalvärdet är mycket stora i förhållande till de små ekonomiska vinster det kan ge. Politiskt motstånd mot skiffergasutvinning finns bland annat på Öland där den moderate kommunordföranden i Mörbylånga drivit frågan för ett förbud länge.

I USA talas det ofta om fossilgas som en brygga till fossilfritt då det hävdats att en ökad användning för att ersätta kolet skulle innebära minskade utsläpp. Även i EU-kommissionens energiplan Energy roadmap 2050 förespråkas fossilgas på kort och medellång sikt.

Om vi menar allvar med att temperaturökningen ska stanna vid 2 grader bör fossilgas inte utvinnas eller nyttjas. En ökad användning av fossilgas riskerar att skapa en falsk förespegling om att vi kan fortsätta använda fossil energi utan allvarliga konsekvenser för framtida generationer. Det är hög tid att skrota planerna på allt vad ny infrastruktur heter för fossilgas, till exempel en LNG-terminal i Göteborg.

Ett totalförbud för landbaserad olje- och gasutvinning sänder en tydlig signal till omvärlden omvar Sverige står. Rege-ringens trovärdighet i klimatfrågan hänger på hur den hanterar denna viktiga fråga och med rådande opinion borde det vara en ekonomiskt, politiskt och miljömässigt självklar del i en omställning till ett fossilfritt samhälle.

Andra artiklar från Landets Fria Syre

De bakar med urgamla sädesslag

– I bageribranschen har man sett spannmålen som en produktionsgröda istället för som ett livsmedel. Det här börjar långsamt förändras i Sverige och i hela världen. Hållbart jordbruk, ursprung och kvalitet, allt hänger ihop. Det säger Marqus Östin som tillsammans med Tina Fernlund driver Järna bageri.

Årets bästa kultur

Vad gjorde 2017 till ett bra kulturår? Landets Fria listar sina favoriter bland musik, böcker och filmer.

Det behövs en ny berättelse om utveckling

Aktionsgrupp vill rädda Vättern

Protestgruppen Aktion rädda Vättern, ARV, arbetar för att hålla Vätterns vatten rent. Genom att överklaga beslut har de lyckats fördröja gruvverksamhet och gasutvinning i området. – Vi ser varje överklagning som en seger, genom att det blir strängare villkor i tillstånden, säger Lisa Lennartsson, ordförande i ARV:s styrelse.

De kämpar för vattnet i Unden

Planerade provborrningar efter mineraler i sjön Unden i Västergötland har väckt stora protester hos boende i området. Genom vårdkasar, överklaganden och dialog hoppas de kunna stoppa beslutet.

Ett valår fullt av omställning

Under 2018 hålls både klimat- och landsbygdsriksdagar och en internationell konferens om nedväxt, men också kurser i allt från permakultur till aktivt hopp. Landets Fria presenterar några av de mest spännande evenemangen ur ett omställningsperspektiv.

Så bygger Fjällbete gemenskap

Om vi väljer att vara medvetna samhällsbyggare så är mycket vunnet för samhället och ekosystemen, säger Jörgen Andersson, grundare av Fjällbete i Jämtland.