Skogar med höga naturvärden riskerar avverkning

Fältbiologerna har granskat skogar i Västerbottens län. De fann att sju av de skogsområden märkta för avverkning som inventerades har höga naturvärden. Nu kräver de att myndigheterna tar sitt ansvar och inte låter skogsbolagen själva bestämma vad som ska avverkas och inte.

I augusti 2013 reste Fältbiologernas skogsnätverk i Västerbottens län och inventerade avverkningsanmälda skogar på Svenska cellulosa aktiebolaget, SCA:s, mark. Vad vi fann gjorde oss bestörta. Sju av de skogar vi inventerade har så höga naturvärden att det är anmärkningsvärt att de har avverkningsanmälts överhuvudtaget. Dessa skogar får inte avverkas!

Skogar med höga naturvärden är en bristvara i Sverige. Många arters långsiktiga överlevnad är redan allvarligt hotad och de naturskogar som huggs ner i dag är de sista i sitt slag. Skogsnäringen har alltför länge tillåtits härja fritt i Sveriges skogar och förvandlat det som en gång var ett naturskogslandskap till ett plantagehav. Skogsnäringen turnerar runt i skolor med sin propaganda och berättar att ”vi har aldrig haft så mycket skog som i dag”. Det de inte berättar är att denna så kallade skog till största delen utgörs av mängder av monokulturer av tall eller gran. Plantager klarar inte av att ge livsrum åt många av naturskogens invånare. En viktig bristvara är död ved från gamla träd, ett levnadssubstrat som kräver många hundra år för att utvecklas.

Endast några få spillror naturskog, skog som har karaktären av en skog orörd av människan, finns kvar i Sverige i dag. Att SCA avverkningsanmäler naturskogsområden är skamligt och strider emot bolagets policy att värna om den biologiska mångfalden.

Naturvårdsverkets egen utvärdering av statens miljömål för ett rikt växt- och djurliv låter så här: ”De åtgärder som befintliga styrmedel lett till är otillräckliga och arbetet med att värna ekosystemen och hejda förlusten av biologisk mångfald går för långsamt för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås. Inga nya styrmedel eller ökade resurser har tillkommit under året. Utvecklingen i miljön bedöms som negativ eftersom miljötillståndet är dåligt och i många fall försämras.”

Beskrivningen är gravt oroväckande men föga förvånande då miljömålen förutsätter att företagen själva tar ansvar för att målen nås. Den svenska skogsvårdslagen är utformad till skogsnäringens fördel. Skogsstyrelsen har ingen skyldighet att kontrollera de avverkningsanmälningar som de får in, och i det fall de vill göra en kontroll har de bara sex veckor på sig innan skogen får avverkas. Ofta tycks resurser eller vilja att göra kontroller saknas.

Inte heller Forest stewardship council, FSC, som har certifierat SCA som ”miljövänliga”, kontrollerar att allt går rätt till. SCA och andra skogsbolag kan alltså fortsätta att i skymundan avverka naturskogar som av hänsyn till nationella miljömål egentligen inte borde få avverkas.

Eftersom myndigheternas och FSC:s arbete är uppenbart bristfälligt har vi i Fältbiologerna hjälpt till med kontrollen av avverkningsanmälda områden. Under våra inventeringsresor letar vi efter rödlistade arter och signalarter, främst svampar och lavar, men även en del insekter, mossor, kärlväxter och fåglar. Vi beaktar även strukturella värden såsom mängden död ved, trädslagsblandning, spår av brand, samt trädens ålder och skiktning i vår bedömning av skogarna.

Under tidigare år har Fältbiologerna genomfört inventeringar i Jämtland, Medelpad, Dalarna, Värmland, Norrbotten, Lappland och Ångermanland. Den senaste inventeringsresan ägde rum i Västerbottens län. Norrland har prioriterats eftersom det är där de stora skogsmarkerna finns, samtidigt som invånare och myndigheter är få och utspridda över stora avstånd. I sådana trakter har skogsnäringen kunnat härja fritt.

Under 2013 års inventeringsresa hittade vi många rödlistade arter. Vi har sammanställt resultaten från våra inventeringar i en rapport med områdesbeskrivningar, artlistor och kartor över de inventerade områdena. Rapporten har vi skickat till SCA, FSC, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen i Västerbottens län, berörda kommuner, Naturvårdsverket, olika miljöorganisationer samt media.

Vi kräver att samtliga områden som vi beskriver i vår rapport undantas från avverkning. Inga naturskogar ska få avverkas. Vi kräver också att stat och myndigheter höjer naturvårdsanslagen till en nivå som gör det möjligt att klara miljömålen, samt att de skärper påföljderna när skogsnäringen missbrukar skogen. En avverkad naturskog kan vi inte få tillbaka på kortare tid än flera hundra år, och många av dess livsformer aldrig. Så länge kan varken vi människor eller skogsarterna vänta.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV