Replik: Utan tolerans och öppenhet stannar Västerbotten

I LFT nummer 37 efterlyste Helena Gard från RFSL Umeå bland annat utbildning av politiker, tjänstemän och kommunanställda i hbtq-frågor och normkritik samt ett hbtq-råd i Västerbotten. Nu svarar regiondirektören.

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret och bidrar till att skapa bättre förutsättningar för stabil tillväxt och hållbar utveckling. I det breda arbetet är frågan om alla människors lika värde en nödvändighet om ekvationen ska gå ihop. Västerbotten måste och ska vara en plats där mångfald genomsyrar samhället, oavsett om vi talar om sexuell läggning, identitet, kön, etnisk bakgrund, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder.

Från regionen delar vi uppfattningen att det är viktigt att satsa på mångfaldsfrågorna. Arbetet för ett mer tolerant Västerbotten pågår dagligen i regionen, landstinget och kommunerna. Att tillsätta ett regionalt hbtq-råd är ett sätt att gå tillväga, men att lyfta ut frågan ur helheten tror vi inte är rätt väg att gå. Rätten till sin egna sexuella läggning och lika förutsättningar för att kunna leva och verka i Västerbotten är frågor som ska prägla alla institutioner och verksamheter.

Region Västerbotten demonstrerar detta mycket tydligt genom att lyfta frågan i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS), ett av de viktigaste styrdokumenten för vår verksamhet. I RUS:en, ett dokument som samtliga kommuner i Västerbotten och landstinget ställer sig bakom, slår vi fast att arbetet för ett samhälle som tillåter och välkomnar mångfald är en avgörande faktor för en region som är konkurrenskraftigare, mer innovativ och friskare. Precis som RFSL efterfrågar exemplifierar vi hur visionen ska uppnås genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning.

Framgång i frågan uppnås inte bara genom att bygga system, vi måste även uppmuntra till konkreta handlingar. Regionen har gått in som partner till evenemanget Hemavan winter pride som ägde rum i våras. Ett annat exempel är att medfinansiera och aktivt uppmuntra demokratiprojekt Queering Sápmi som finns till för samiska individer som på något sätt utmanar sexualitets- och genusnormer. Det finns fler föredömen att lyfta som gör skillnad i mångfaldsdebatten och Region Västerbotten engagerar sig mer än gärna i dessa samhällsutvecklande aktiviteter.

Även i landstinget och de enskilda kommunerna bedrivs viktigt arbete för hbtq-personers rättigheter. I landstinget fortbildas personal för att hbtq-personer ska få ett jämlikt bemötande i vården, bland annat i primär- och folktandvården. Landstinget har även ett strategiskt råd för jämvårdsfrågor som har ansvaret för att öka kunskapen om hbtq-personers behov i vården.

Vi skriver under på att arbetet för en region formad av mångfald aldrig får avta. Utan tolerans och öppenhet kommer Västerbotten stanna istället för att utvecklas. Just därför får frågor som dessa aldrig bli särskilda. De måste vara, likt alla människor, inkluderade i helheten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV