Ojämställda hem ger psykisk ohälsa

Jämställda par är mindre benägna att drabbas av psykisk ohälsa. En ojämn ansvarsfördelning av det obetalda arbetet i hemmet och ojämställdhet i parrelationen har samband med psykiska besvär i form av oro, ängslan och ångest hos både kvinnor och män, visar en ny forskningsstudie från Umeå universitet.

Genusforskare Lisa Harryson har undersökt hur relationer i hemmet och på arbetsplatsen är kopplade till psykisk ohälsa.

– Genusperspektiv har stor betydelse för förståelsen av att ojämställdhet i hemmet och på arbetsplatsen är relaterat till psykisk ohälsa. Stereotypa föreställningar och förväntningar på kvinnor och män utgör hinder för jämställdhet och därmed en god hälsa. För att minska orättvisa skillnader i hälsa är det därför viktigt att fokusera på strukturella snarare än individuella faktorer som påverkar människor, säger Lisa Harryson.

Resultatet visar att det finns tydliga genusmönster i ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet, eftersom kvinnor generellt sett har ett större och män ett mindre ansvar. Både kvinnor och män mår bättre i jämställda förhållanden.

På arbetsplatser är det däremot annorlunda. Ojämställdhet på arbetsplatsen har samband med psykiska besvär hos kvinnor, men inte hos män. De mest jämställda arbetsplatserna karaktäriseras av lika förekomst av psykisk ohälsa mellan kvinnor och män, men också av att de som arbetar där generellt sett har mindre psykiska besvär.

Resultaten i avhandlingen baseras på enkät-, register- och intervjudata från en grupp bestående av cirka 1 000 personer som följts sedan 1981 då deltagarna var 16 år och bodde i Luleå. Professor Anne Hammarström är forskningsledare för uppföljningen av denna grupp som kallas Luleå-kohorten.

De intervjuer som Harryson har genomfört i sitt avhandlingsarbete visar tydligt att ojämställdhet i hemarbete är relaterat till psykisk ohälsa. Kvinnorna upplever att huvudansvaret för det vardagliga hushållsarbetet är betungande och bidrar till stress, sömnproblem och andra psykiska hälsobesvär. En hög belastning av hemarbete utgör därför ett hinder för kvinnors hälsa.

Männen i intervjustudien upplever att de ständigt förväntas ansvara för säsongbetonat utomhusarbete och reparationer i hemmet, vilket upplevs som stressande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV