Ge urfolken sin rätt

Att gles- och landsbygdskommuner plundras på råvaror och levererar energi till storstäderna kan betecknas som internkolonialism. Sverige har skrivit på FN:s deklaration om urfolks rättigheter och måste börja ge samer rätt att påverka i beslut som rör deras mark och sätt att leva, skriver Carmen Blanco Valer och Ingrid Mårtensson från Feministiskt initiativ.

Nyligen publicerades en vetenskaplig studie av Stockholm environment institute, som visar på ett oroande demokratiunderskott beträffande samernas inflytande på beslut som tas i Sverige vid gruv- och vindkraftparksetablering. Det innebär bristfälliga rutiner för hur urfolket samerna ska rådfrågas och ha inflytande i miljökonsekvensbeskrivningar och beslut som konsekvens av dessa. Detta trots att verksamheterna påverkar till exempel renbetesmarker och därmed även samefolkets liv.

De som brister i respektfulla och regelrätta rutiner är svenska myndigheter och bolag som inte ordentligt informerar de berörda i god tid eller struntar i att rådfråga samebyar innan verksamheter som kommer att påverka deras mark och liv startas. Dessa beslut påverkar även renskötseln som är samebyarnas centrala ekonomiska verksamhet.

Mineralbrytning ger upphov till buller och damm, ingrepp i landskapet samt föroreningar till luft och omgivande vattendrag, sjöar och grundvatten (som försämrar hälsa och livsmiljö för både människor och djur). Samtidigt förbrukar den mycket energi och skapar mängder av avfall. Även vindkraftsparker påverkar samebyarna negativt genom att påverka betesmarker och störa renarnas naturliga cykler, inte minst vid bygge eller underhåll under de tider renarnas störningskänslighet är som störst.

Vi är för utbyggnad av vindkraft, men det får inte ske på bekostnad av rennäringen.

Sverige skrev för tio år sedan under FN:s Deklaration om urfolks rättigheter. Artikel 18 i denna slår fast att urfolken har rätt att delta i de beslut som kan påverka deras rättigheter. Stater ska rådfråga urfolkens representativa organisationer så att besluten inte tas förrän urfolken informerats och konsulterats i god tid innan. De ska ha en rimlig chans att eventuellt kunna påverka beslutet innan de godkänner etableringen av det nya verksamheten.

Deklarationen säkrar även urfolkens rätt att bevara egna försörjningsformer som i detta fall bland annat är renskötseln.

Därför är det oroande att Sverige bryter mot åtaganden inom FN-systemet och får sämst resultat beträffande urfolks inflytande i jämförelse med länder som Norge, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

En feministisk politik handlar om kritik av globala maktstrukturer, inte minst koloniala förhållanden, som historiskt och i nutid präglar relationerna mellan staten och urfolk både i Sverige och globalt.

Vi feminister tar avstånd från de skeva förhållanden av förtryck och utsugning som utövats och utövas mot urfolk och länder i den globala syd, vilka i sin tur återspeglas i relationer mellan storstäder och glesbygd.

Gles- och landsbygdskommuner plundras på råvaror och levererar energi till storstadsregioner där både resurser och makt koncentreras, något som kan betecknas som intern-kolonialism.

Feministiskt initiativ utgår från antirasistiska perspektiv och tar därför ställning även mot kolonialism, ny-kolonialism och intern-kolonialism. En bred, inkluderande, antirasistisk och avkoloniserande feminism ser även fram emot en rättvis omfördelning mellan människor och landsändar och samhällen som är socialt, kulturellt och ekologiskt långsiktigt hållbara.

Därför vill Feministiskt initiativ att samernas rättigheter som har stöd i internationella konventioner och deklarationer ska respekteras. Vi stödjer samernas rätt till självbestämmande och att deras rätt till land och vatten ska säkerställas i svensk lag. Vi vill att Sverige ska ratificera ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter och att FN:s urfolksdeklaration ska implementeras som svensk lag. Feministiskt initiativ vill även verka för att lokaldemokratin stärks så att befolkningars perspektiv kring diverse etableringar respekteras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV