Radar · Nyhet

Farliga ämnen i billig elektronik

En ny rapport från miljöförvaltningarna i fyra städer, däribland Göteborg, visar att billig elektronik ofta innehåller farliga ämnen. Nu hotar förvaltningarna med försäljningsförbud.

Under 2017 har miljöförvaltningarna i Göteborg, Malmö, Stockholm och Helsingborg genomfört ett tillsynsprojekt av elektriska lågprisprodukter. Sammanlagt har man besökt 32 butiker i de fyra städerna för att analysera innehållet i olika produkter, såsom hörlurar och USB-kablar. Syftet var bland annat att följa upp EUs RoHs-direktiv (se faktaruta).

Resultatet visar att 42 procent, det vill säga 18 stycken, av de kontrollerade produkterna innehöll för höga halter av miljö- och hälsofarliga ämnen som kadmium, bly och ftalater.

Detta ligger i linje med de undersökningar av billig hemelektronik som Kemikalieinspektionen tidigare genomfört.
I undersökningen kontrollerades också produktmärkningen på ett antal varor. 41 procent av produkterna brast i märkningen; framför allt saknades namn och/eller postadress till tillverkaren.

I rapporten konstateras att det inte innebär någon stor risk för konsumenten att använda enskilda produkter, men att förekomsten av kemikalier och bristen på märkning är ett problem för både människor och miljö på sikt.

Några av de 18 produkterna med för höga kemikaliehalter har redan dragits tillbaka från försäljning och i resterande fall har butikerna ombetts att själva ta bort varan från hyllorna. Om detta inte sker kommer miljöförvaltningarna att besluta om saluförbud till dess att produkten uppfyller de gällande kraven. Butikerna har också uppmanats att kontakta sina leverantörer för att bristerna i märkningen ska åtgärdas.

Miljöförvaltningarna kommer att göra löpande uppföljning av de upptäckta bristerna och fortsätta med tillsynen av billig elektronik.

RoHs-direktivet

EUs RoHS-direktiv kom till 2006 och syftar till att ersätta och begränsade farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, för att på så sätt minska riskerna för människors hälsa och för miljön. Direktivet ska också förbättra möjligheterna att återvinna avfall från sådan utrustning på ett lönsamt och hållbart sätt.

RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

Källa: Kemikalieinspektionen