Radar

Virusfynd i öländsk koltrast

Usutuvirus har för första gången påträffats i Sverige – hos en död koltrast som hittades av en man på Öland.

En död koltrast på Öland är den hittills nordligaste kända bäraren av Usutuvirus. I flera länder i Europa har viruset orsakat massdöd bland koltrastar när smittan etablerat sig.

Fyndet på Öland har gjorts inom ett projekt som kartlägger spridningen av två olika virus – Usutu och West Nile. Virusen sprids av myggor och drabbar främst fåglar.

– Usutuviruset kom till Europa för ungefär 20 år sedan och har orsakat massdöd bland trastar, säger biträdande statsveterinär Aleksija Neimane.

Den döda koltrasten hittades strax söder om Borgholm i slutet av juli av en man som skickade in den till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Eftersom en del av koltrastpopulationen i Sverige vintertid flyttar söderut till västra Europa kan den ha smittats där. Det är alltså fortfarande oklart om smittan etablerat sig i Sverige.

– Vi hoppas att allmänheten fortsätter att rapportera in fynd av döda fåglar, säger Aleksija Neimane.

Hittills har mer än hundra fåglar analyserats inom SVA:s virusprojekt, som pågår till och med oktober.

I Italien har tester visat att även tamhöns burit på antikroppar mot Usutuvirus, men det finns inga bevis för att det kan orsaka sjukdom hos höns.

Det finns enstaka rapporter om människor som smittats av viruset och de har vanligtvis haft mycket lindriga symptom. SVA betonar att risken för att människor ska smittas och bli sjuka är mycket liten. Viruset drabbar främst vilda fåglar, i synnerhet trastfåglar och ugglor.

West nile-virus och Usutuvirus

Virusen tillhör gruppen flavivirus och sprids med myggor. West nile-virus kan ge nilfeber, som hos 80 procent ger inga eller lindriga symtom men som även kan ge feber, illamående, huvudvärk och utslag och i mycket sällsynta fall hjärnhinneinflammation.
Äldre och personer med nedsatt immunförsvar har störst risk för allvarlig sjukdom. Usutuvirus är framför allt farligt för fåglar, men kan ge liknande symtom som West nile-virus hos immunsvaga personer.
För att undersöka om virusen spridits till Sverige uppmanas allmänheten rapportera in alla döda fåglar som hittas söder om Dalälven i ett formulär på SVA:s hemsida.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten