Radar · Nyheter

Sexköp vanligast på utlandsresan

Majoriteten av svenska mäns sexköp görs utomlands.

Trots sexköpslagen har cirka 8 procent av alla svenska män köpt sex. De flesta sexköpen sker på utlandsresor, i länder där sexköp inte är förbjudet. – Många sexköpare och turister agerar annorlunda på resan och släpper värderingar som de har på hemmaplan, säger Malin Roux Johansson, generalsekreterare på Realstars.

Den politiska diskussionen kring att kriminalisera sexköp utomlands har pågått länge, men enligt flera utredningar gör bristen på internationell samsyn det svårt att tillämpa ett förbud i praktiken. Många svenskar utnyttjar detta juridiska kryphål.

Upp till 80 procent av alla sexköp sker på utlandssemestrar. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Sedan starten 2010 har den Göteborgsbaserade anti-traffickingorganisationen Realstars arbetat mot människohandel och prostitution. För att nå visionen om ett Europa fritt från trafficking fokuserar Realstars på efterfrågan av sexuella tjänster.

– Efterfrågan är grundorsaken bakom att trafficking och prostitution existerar. Vi arbetar opinionsbildande och gör det genom det positiva budskapet om Fair Sex – att sex alltid ska ske på lika villkor för alla personer i alla situationer, säger Malin Roux Johansson.

Tidigare i oktober publicerades den uppmärksammade undercoverrapporten ”Welcome to Sin City – Swedish male sex tourists in prostitution industries abroad”.

Rapporten baseras på berättelser som den wallraffade journalisten Joakim Medin mötte under en månad bland svenska sexköpare i Thailand.

Granskningen gjordes på uppdrag av nätverket Schyst Resande, som är ett samverkansprojekt för hållbar turism där bland annat Realstars ingår. Rapporten ger en unik inblick i svenska sexköpares tankevärld och berättar en ocensurerad historia om hur svenska män köper sex av thailändska kvinnor som om det vore ”fläskkött”.

– Granskningen visar på de mekanismer som ligger bakom de här männens sexköp, och hur de rättfärdigar sina beteenden.

I rapporten har de olika mekanismerna kategoriserats. En del är ute efter en flickvänsupplevelse, någon annan vill leva ut sexuella fantasier och ytterligare någon ser sig som ”räddaren”. Alla män var dock medvetna om att kvinnorna i prostitution befann sig i en utsatt situation, säger Malin Roux Johansson.

Malin Roux Johansson, generalsekreterare på Realstars
Malin Roux Johansson, generalsekreterare på Realstars.

Männens uttalanden genomsyras av rasism och sexism, men trots vetskapen om kvinnornas utsatthet var det påfallande många som rättfärdigade sina handlingar genom att hänvisa till thailändsk kultur och hävda att de hjälper de prostituerade.

– Det vi kan se är att många av de argument de använder för att rättfärdiga sitt beteende stämmer överens med många av de myter kring prostitution som vi möter och att en normaliserande kultur främjar trafficking- och prostitutionsindustrin. En annan slutsats är att många agerar annorlunda på resan och släpper sina värderingar hemma. Det gäller både sexköpare och turister som oreflekterat är med och indirekt bekräftar handeln genom att besöka platser där det förekommer.

För att skapa opinion mot sexhandel driver Realstars olika kampanjer för att påverka beslutsfattare. I kampanjen Travel for Fair Sex uppmärksammade organisationen hur cirka 50 000 personer uppskattas befinna sig i prostitution till följd av trafficking bara i Barcelona, som är ett av svenskarnas favoritresmål.

Malin Roux Johansson berättar att Realstars arbetar på tre nivåer.

– På EU-nivå jobbar vi med påverkansarbete för att fler länder ska införa en sexköpslag. På företagsnivå arbetar vi med utbildning och policys, för att företag ska arbeta aktivt mot sexköp. På individnivå håller vi bland annat i föreläsningar och workshops och stöttar skolor i hur man kan motverka sexuella trakasserier.

Hon anser att kunskapsspridning är ett av de viktigaste redskapen för att motverka sexhandel, i Sverige såväl som utomlands.

– Det viktigaste är att prata om värderingar och gränsdragningar och arbeta förebyggande med kunskapsspridning om ämnet. Sexköp är den yttersta konsekvensen av ojämställdhet och ojämlikhet, och varje sexköp förstärker och befäster patriarkala strukturer. Därför behöver vi påverka på olika plan för att förändra attityder och slå hål på myter om prostitution. Det är samma kärna vi måste åt.