Radar · Inrikes

På gång: Våldsamma män kan fråntas vårdnaden

Ett område på den långa listan handlar om arbete för att förebygga våld mot kvinnor.

Regeringen vill göra det enklare att frånta våldsamma män vårdnaden om barn och skärpa straff för våldtäkt och sexköp. Men på den långa listan med åtgärder mot mäns våld mot kvinnor finns inga skarpa löften om mer pengar till kvinnojourer.

Programmet innehåller ett 40-tal punkter och regeringen lovar att återkomma med fler åtgärder i höstens budgetproposition för 2022.

– Det vi gör nu är massivt. Det här är det mest omfattande paketet mot mäns våld mot kvinnor på minst 20 år, säger justitieminister Morgan Johansson (S) på en pressträff tillsammans med jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) och inrikesminister Mikael Damberg (S).

Listan är en följd av den stora debatt som flammade upp i april. Då hade flera uppmärksammade fall inträffat tätt inpå varandra, fall där män misstänks ha mördat en kvinna som de hade eller hade haft en relation med.

Regeringen bjöd därefter in till partisamtal och utlovade en åtgärdslista.

Frånta vårdnad

En åtgärd på listan som regeringen redan flaggat för är att se över om det bör bli enklare att frånta våldsamma män vårdnad över och umgänge med sina barn. En utredning ska tillsättas och direktiven är snart klara, enligt Morgan Johansson.

– Vi har alldeles för många fall där kvinnor lever gömda med skyddade uppgifter, men ändå på något sätt måste lösa umgängesfrågan med pappan. Vi måste bort från synen att ”mannen slår i varje fall inte sina barn och därför ska han ha umgänge med dem”, säger Morgan Johansson.

– Vi måste strama upp lagstiftningen, så att mannens våldsamhet vägs in mycket tydligare när man gör de här prövningarna.

I åtgärdspaketet ingår en rad förslag om skärpta straff. Flera av dem är redan framlagda i form av lagrådsremisser, andra i färska utredningar och ytterligare skärpningar ska utredas.

Listan flaggar för ett tiotal nya utredningar.

Regeringen säger redan nu att den kommer att ta fasta på ett utredningsförslag om skärpta straff för våldtäkt och att böter ska tas bort i straffskalan för sexköp, vilket innebär att fängelse blir straffet för sexköp.

Förebygga våld

Ett område på den långa listan handlar om arbete för att förebygga våld mot kvinnor.

– Hindrar vi det första slaget från att utdelas, hindrar vi också de följande slagen, säger Märta Stenevi.

Ministrarna lyfter också fram att mycket handlar om förändrade normer, förändringar som går på djupet.

– Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra, måste männen förändras, säger Morgan Johansson.

Alla män måste veta vilka normer och regler som gäller, framhåller han.

– Lagföringen i sig är också förebyggande. Det vill säga, att man förstår att det finns en reell risk att åka fast och bli straffad om man begår de här brotten, säger Johansson.

Andra förslag handlar om hur våldsutsatta kvinnor ska kunna skyddas, till exempel med rätt till egen bostad.

Kvinno- och tjejjourer har ofta en osäker ekonomisk verklighet. Regeringen aviserar att deras finansiering ska ses över för att säkra en mer långsiktig finansiering. Men det ges inga konkreta löften om mer pengar nu.

– Den signal vi skickar är att detta är saker som vi måste vara beredda att fortsätta satsa stora resurser på. Men hur mycket pengar vi ska sätta till kommer att hanteras i vanlig ordning i budgetpropositionen, säger Morgan Johanson.

Prioriterad fråga

För regeringen har det varit viktigt att visa att mäns våld mot kvinnor prioriteras lika högt som kampen mot gängen, som regeringen sedan tidigare har en 34-punktslista med åtgärder mot.

Ett lagförslag som redan är klart och finns på listan är att elektronisk övervakning med fotboja ska kunna användas oftare mot våldsam man som fått kontaktförbud.

I dag kan fotboja användas vid så kallat utvidgat kontaktförbud, men bara efter det att förbudet har överträtts. Nu har regeringen föreslagit att fotboja ska kunna användas redan innan det skett en överträdelse.

Ytterligare ett färdigt lagförslag ska göra det enklare att genom kontaktförbud porta en våldsam man från en bostad där han bor tillsammans med kvinnan.

En rad förslag lyftes av riksdagspartierna i april, bland annat hårdare straff vid överträdelse av kontaktförbud och att det ska vara lättare att få ett kontaktförbud utfärdat. Åklagarmyndighetens statistik visar att drygt var fjärde ansökan om kontaktförbud beviljas.

Fakta: De 40 åtgärdspunkterna

1. Ett långsiktigt arbete med tydliga mål och uppföljning
2. Nationellt våldsförebyggande program
3. Kompetensinsatser i skolan avseende mäns våld mot kvinnor
4. Information om samtyckeslagstiftningen
5. Stoppa killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer
6. Förebyggande arbete inom idrott
7. Långsiktiga förutsättningar för kvinno- och tjejjourer
8. Starkare skydd för barn mot föräldrar som har utövat våld
9. Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet (NCK)
10. Utsatthet, skydd och stöd för personer som medverkar i pornografi
11. Skydd vid brusten anknytning
12. Våldsutsattas rätt till eget boende
13. Ökade möjligheter för kvinnojourer vid upphandling
14. Förstärkt arbete inom socialtjänsten mot mäns våld mot kvinnor
15. Förbättra vården för våldsutsatta kvinnor
16. Stärkt arbete mot prostitution och människohandel
17. Barns straffrättsliga skydd mot sexuella övergrepp
18. Den som är utsatt för sexköp ska betraktas som ett brottsoffer
19. Ny straffskärpningsgrund för hat mot kvinnor
20. Straffansvar för psykiskt våld
21. Skärpta regler om villkorlig frigivning och vistelseförbud
22. Utökade möjligheter att använda tidiga förhör
23. Tillåt beslag av meddelanden mellan närstående vid grov kvinnofridskränkning
24. Straffmätning vid flerfaldig brottslighet
25. Gör det enklare att utfärda fler kontaktförbud
26. Skärpt straff för den som bryter mot kontaktförbud
27. Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning
28. Lättare att sätta fotboja på den som förföljer kvinnor
29. Ökad kvalitet i rättsintyg
30. Avgiften till brottsofferfonden höjs
31. Behandling av personer dömda för sexualbrott
32. Skärpta straff för våldtäkt
33. Skärpt straff för sexköp
34. Kompetenssatsning hos polisen om psykisk ohälsa
35. Förbättrad kriminalstatistik
36. Fördjupat stöd kring kartläggning om våld i nära relationer
37. Förtydligad styrning av Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten
38. Förbättrad kompetens hos yrkesverksamma
39. Kartläggning av forskningsfältet våld i nära relationer
40. Ökad kunskap om situationen för våldsutsatta som lever med skyddade personuppgifter

Fakta: Våld mot kvinnor

De senaste fyra åren har i snitt 15 kvinnor dödats av en närstående i en parrelation, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet.
Förra året dödades 13 kvinnor, 2019 16 och 2018 22 kvinnor i en nära relation.
Källa: Brå