Glöd · Debatt

Nya riktvärden för trafikbuller hotar stockholmarnas hälsa

Både luftföroreningar och buller kan göra människor sjuka och ju mer man utsätts desto större blir givetvis risken. En ny studie finansierad av FN och Världsbanken visar att luftföroreningar orsakade 16 procent av alla dödsfall i världen under 2015. Av dessa nio miljoner dödsfall låg luftföroreningar bakom den stora majoriteten. I Stockholms län finns beräkningar som visar att luftföroreningar förkortar invånarnas liv med i genomsnitt nio månader. Buller från omgivningen leder till stress och försämrad sömn vilket i sin tur medför en ökad risk för bland annat hjärtinfarkt, diabetes och övervikt.

Den överlägset största källan till både luftföroreningar och buller i Stockholmsmiljön är trafiken på våra gator och vägar. Vi på Centrum för arbets- och miljömedicin har som ett av våra uppdrag att bevaka hur olika miljöfaktorer påverkar människors hälsa i Stockholms län. I Miljöhälsorapport Stockholms län 2017 som publicerades i november beskriver vi situationen i nuläget och över tid baserat på aktuell forskning och 15 000 enkätsvar från stockholmare mellan 18 och 84 år.

Rapporten visar att färre personer i Stockholms innerstad besväras av dålig luftkvalitet än vid samma undersökning år 2007. Andelen som besväras av vägtrafikbuller har också minskat. Läget har alltså förbättrats både vad gäller luftföroreningar och buller, vilket är mycket glädjande. Tyvärr riskerar den positiva trenden nu att brytas.

Under året fattade regeringen beslut om höjda riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder. Detta trots att alltmer forskning visar på allvarliga konsekvenser för människors hälsa även vid relativt låga ljudnivåer. Följden av beslutet blir att fler bostäder nu kommer att kunna byggas intill högtrafikerade vägar och att antalet människor som utsätts för höga nivåer av såväl buller som luftföroreningar kommer att öka. Risken är alltså stor att det på grund av de nya bullerreglerna under lång tid framöver kommer att byggas ett stort antal bostäder som riskerar att vara skadliga för människors hälsa. Det beror dels på högre ljudnivåer men också på högre halter av bilavgaser både utomhus och inomhus.

Stockholms län växer, och det går snabbt. Fram till år 2050 kommer invånarantalet öka från cirka 2,3 miljoner idag till över
3 miljoner personer. Det innebär höga krav på fler bostäder och ny infrastruktur. För att inte detta ska leda till en situation där fler blir sjuka på grund av miljöfaktorer som luftföroreningar och buller krävs en god samhällsplanering där både beslutsfattare och de som planerar är medvetna om de risker som finns. Nya bostäder behöver byggas, men de måste byggas på ett långsiktigt hållbart sätt så att inte hälsan hos dem som bor där riskeras. Möjligheterna att åka kollektivt, gå eller cykla behöver förbättras så att bilberoendet minskar. Helt bilfria områden kan minska störningar och hälsoeffekter av buller och luftföroreningar liksom grönområden och parker.

Stockholms län har målet att skapa en hälsosam livsmiljö för sina invånare. Det kan dock bara ske under förutsättningen att de resurser vi har utvecklas och tas om hand på rätt sätt. Forskningen är entydig angående vilken riktning vi behöver gå i när det gäller luftföroreningar och buller. Just nu tycks vi vara på väg åt motsatt håll.