Radar · Nyhet

Byggbolaget får som de vill i Årsta

Byggbolaget Erik Wallin har dragit gränserna för naturreservatet i Årstaskogen. Det menar nätverket Bevara Årstaskogen. Konspirationer, menar borgarrådet Jan Valeskog, trots att gränserna ändrats så att de i stort stämmer med byggbolagets önskemål. Samtidigt framkommer missnöje mot byggplanerna i Stockholms stads enkät.

”Frågan är felställd – jag vill absolut inte ha någon ny bebyggelse i Årstaskogen.” Så lyder ett av de många kritiska svaren på frågan ”Vad önskar du att den nya bebyggda miljön ska tillföra?” i Stockholms stads medborgarenkät om Årstaskogen. De 3365 personer som svarat har inte fått några frågor om vad de tycker om byggplanerna i sin helhet. Ändå vittnar fritextsvaren om ett stort missnöje med planerna.

– Trots ledande frågor visar enkäten att det finns ett massivt motstånd från Årstaborna, säger Åsa Sahlström i nätverket Bevara Årstaskogen som arbetar för att stoppa byggplanerna och göra hela skogen till naturreservat.

Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd (S), försvarar enkätens utformning och pekar på att många uttryckt sin uppfattning. Kritiken mot projektet får honom inte att tvivla. Däremot menar han att synpunkterna ska tas till vara i det fortsatta arbetet.

– Gränserna på reservatet kommer säkert att justeras utifrån de synpunkter som kommit in, säger Jan Valeskog.

Som Syre Stockholm tidigare berättat  har den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset lovat att inrätta ett naturreservat i Årstaskogen. Men i förslaget till reservatsgränser som nu behandlas blir inte hela skogen reservat. I de områden som lämnas utanför vill politikerna ge plats för mellan 800 och 1000 bostäder.

Bevara Årstaskogen menar att politikerna låtit byggföretaget Erik Wallin sätta gränserna för naturreservatet. Under 2013 ansökte bolaget om flera markanvisningar för bostadsprojekt i området.

Alliansens förslag till naturreservat 2014 innebar att flera av de ställen där Erik Wallin ville bygga hamnade innanför reservatet och därför inte kunde bli aktuella. Men i det förslag som de rödgrönrosa presenterade i våras hade reservatsgränsen flyttats på ett sådant sätt att fem av de platser som Erik Wallin visat intresse för nu blivit möjliga att bebygga. Bland annat gäller det öster och väster om Årsta IP.

Jan Valeskog förnekar att man ritat reservatsgränsen efter Erik Wallins önskemål.

– Det är helt felaktigt att någon privat byggherre skulle hålla i taktpinnen. Byggherrar har ritat på i princip varenda kvadratmeter i Stockholm. Det här handlar om en politisk kompromiss utifrån att ungdomar inte får några bostäder och att Stocholms befolkning växer, säger Jan Valeskog.

Men hur kommer det sig att det nya förslaget sammanfaller med just Erik Wallins förslag?

– Det finns inget samarbete med byggherren. Det är ett missförstånd eller konspirationer. Det är berörda tjänstemän på stadsbyggnads- och exploateringskontoret som haft i uppdrag att ta fram det här förslaget.

Ola Andersson, arkitekt på den byrå som ritat Erik Wallins förslag på bebyggelse, jublade på twitter när förslaget om nya reservatsgränser kom i maj. ”Glad att ha bidragit till detta”, skrev han och fick svar av Jan Valeskogs borgarrådssekreterare Oscar Lavelid: ”Japp! Tog ett tag, men tror att detta kommer att bli riktigt bra.”

Detta är ett av flera exempel på kontakter mellan Ola Andersson och Valeskogs medarbetare på sociala medier. Den 17 augusti twittrar Ola Andersson på nytt och skriver då rakt ut angående reservatsförslaget: ”Det är vårt förslag från början!”.

Men Jan Valeskog förnekar att det funnits kontakter mellan byggherren och honom eller hans medarbetare.

– Mina politiska medarbetare är överhuvud taget inte inblandade i att ta fram underlag för reservatsgränserna. Det kanske händer i mindre kommuner att politikerna springer in och lägger sig i, men inte i en kommun som Stockholm.

Ola Andersson kallar reservatsförslaget för ”vårt förslag”?

– Om några vill ta åt sig äran har jag har ingen synpunkt på det. De är väl måna om sina goda namn, säger Jan Valeskog.

Naturskyddsföreningen har pekat på att skogen rymmer ett flertal rödlistade arter från vedsvampen tallticka till rovfågeln duvhök. Utöver stora naturvärden menar Bevara Årstaskogen att ett viktigt område för rekreation går förlorat om delar av skogen huggs ned.

– Det är hur mycket folk som helst i Årstaskogen. Det är ingen tillrättalagd park utan en riktig skog, vilket innebär att människor enkelt kan komma in här och få återhämtning, säger Åsa Sahlström.

De bostäder som kan bli aktuella i Årstaskogen blir dyra, tror Åsa Sahlström.

– Det kommer bli exklusiva bostäder. Marken blir så dyr att det är omöjligt att bygga några billiga hyresrätter där, säger hon.

En stor del av de nya bostäderna ska bli hyresrätter, enligt Jan Valeskog.

– Stockholm stad subventionerar marken kraftigt vid byggande av hyresrätter, detta för att hålla nere boendekostnaderna, säger han.

Nu ska berörda nämnder yttra sig kring förslaget till naturreservat. Först ut är exploateringsnämnden som sammanträder den 7 december.

Karta: Stefan Svanström | Skogen runt Årsta IP hör till de områden som kan bebyggas. De gula linjerna är reservatsgränsen, de röda fälten markerar de platser som öppnas upp för exploatering.