Zoom

Hamnen som kallas miljöbäst och miljösämst

Göteborg hamn prisas internationellt för sitt miljöarbete och nomineras samtidigt till greenwashing-priser för att de upplåter mark till en naturgasterminal. Syre träffar hamnens miljöchef och aktivistgruppen Fossilgasfällan för att få deras olika syn på saken.

Göteborgs hamn är en viktig motor i den västsvenska industrin, och i hela landets försörjning av varor. En bunt med ådror löper in via Göteborgs hamn och vidare ut i hela Norden. Hit kommer varor från hela världen, människor i lyxiga kryssningsbåtar eller familjer som tar färjan hem efter bilsemestern söderöver. I Göteborg finns också en stark stolthet över kranarna som reser sig som robotar mot horisonten, ett landmärke som skapar identiteten som hamnstad.

Nu står hamnen inför en enorm utveckling för att kunna ta emot ännu större båtar, mer trafik och dessutom kunna tanka på nya sorters bränslen. Men skyndar de för fort, eller rättare sagt, satsar de helt fel? Göteborgs hamn har vunnit och nominerats till massor av internationella miljöpriser, men är också nominerade till Greenwashpriset av Jordens vänner och kritiseras starkt av aktivistgruppen Fossilgasfällan. Hur går det ihop?

Naturgas i hetluften

Det är den nya naturgas-terminalen (hädanefter kallad LNG-terminalen), Go4LNG i Skarvikshamnen som kritiseras. Hur kunde Göteborgs stad och hamn godkänna bygget, när de samtidigt försöker vara miljöbäst? frågar sig aktivisterna i Fossilgasfällan.

Jag träffar Edvard Molitor som är Göteborg hamns miljöchef sedan år 2014 och dessutom precis vald till ordförande i The European seaports organizations hållbarhetskommité. Vi möts vid Göteborg hamns kontor i Amerikaskjulet och stiger ombord på en liten båt som ska ut till inseglingsrännan med en forskare från Chalmers. Chalmers har en mätstation ute på Älvsborgs fästning där de mäter vilken halt av svaveldioxid och andra föroreningar som finns i avgasmolnen från fartygen. Från det görs beräkningar av hur hög svavelhalt som fanns i bränslet på fartyget. På så sätt kan de se om fartyget lever upp till de gränsvärden som finns. Tidigare var en högre nivå av svaveldioxid tillåtet, men från år 2015 kom ett EU-direktiv där de nivåerna drastiskt sänktes. Och det är här som bakgrunden till LNGs popularitet ligger, tvånget att minska ner svavelhalterna och EU-direktiven som ser LNG som en lösning.

– Vi har sedan länge en relativt smutsig typ av olja till fartyg. Det har vi försökt komma tillrätta med länge och i samband med att man år 2008 började prata om att införa nya regelverk för att begränsa svavelhalten i bränslet, så började man se sig om efter bränsletyper som innehåller lägre svavelhalt, berättar Edvard.

Ögonen föll ganska snabbt på gas. Edvard menar att det i dagsläget inte finns tillräckliga mängder av biobaserad metangas för att driva fartyg – det krävs oerhörda mängder, så då blev det bästa alternativet naturgas, som man dessutom kan kyla ner det så det blir flytande, LNG (liquified natural gas). Namnet naturgas är dock vilseledande då det är fossil gas, och den kallas därför ibland för fossilgas.

Vad är LNG?

• LNG står för liquified natural gas och är naturgas som omvandlats till flytande form för att enklare kunna transporteras eller förvaras. Gasen kyls ner till -160 grader och övergår då i flytande form. En del använder ordet fossilgas istället för att markera att det handlar om just fossil gas.

Fracking

LNG utvinns allt oftare via fracking, en teknik som används för att utvinna naturgas ur skiffer (skiffergas). Det sker genom att man spränger upp sprickor i berggrunden, vilket kan leda till att grundvatten förorenas av metan.

EU förespråkar fossilgas

– LNG har blivit ett av de utvalda bränslena som förespråkas – bland annat har EU tagit ställning för LNG som det framtida fartygsbränslet. Det finns EU-direktiv som pekar på att några av Europas mest betydande hamnar – de som kallas stom-hamnar (core-ports) ska tillhandahålla LNG från år 2025 och framåt.

Många redare har därför gått över till LNG och i syfte att hjälpa dem, följa EU-direktivet och minska skadlig miljöpåverkan från olja vill Göteborgs hamn tillhandahålla LNG-terminaler.

– Vi har en rabatt på fartyg som går på LNG för att ge en skjuts åt dem som går över till det. Det krävs stora investeringar för att övergå till LNG. Vi ger även 10 procent i hamnrabatt till fartyg som lever upp till Clean shipping index och Environmental shipping index – som baserar sig på bland annat hanteringen av kemikalier på fartyget och avfallshantering. Vi försöker hjälpa de redarna som gör något bra och ge dem en klapp på axeln.

Edvard pekar ut platsen där terminalen ska ligga. Det är mitt i ett område som kallas Energihamnen, där Göteborgs hamn själva driver själva hamnverksamheten, medan ett antal operatörer har oljehantering, energivaruhantering etcetera. Den nya LNG-terminalen kommer drivas av Swedegas.

Edvard Molitor tycker att han som Göteborgs hamns miljöchef förstår aktivisternas synpunkter, men att de inte alltid angriper rätt problematik. Johanna Stål

Fossilgasfällan bildas

I början av mars dök den nystartade aktivistgruppen Fossilgasfällan upp i Göteborgs hamn och demonstrerade mot den planerade fossilgasterminalen. Olivia Linander, en av dem som grundat gruppen, menar att genom att satsa på en LNG-terminal sätter hamnen krokben för sig själva, och går tvärt emot allt annat miljöarbete.

– Att bygga Go4LNG är att bygga in sig i ett fossilberoende, det handlar om att lägga en miljard på att bygga en ny typ av infrastruktur för fossilgas, vilket försvårar för alternativen att komma fram. Det låser fast oss i ett fossilberoende.

Olivia är medveten om att det är en komplex fråga och att det i dag inte finns tillräckliga mängder av bra alternativ som är miljöbättre. Men hon tycker att staden snarare bör lägga tid och pengar på att forska mer kring alternativen.

– Vi vill inte låta oss avskräckas för att det är en komplex fråga. LNG är inget övergångsbränsle till förnybart. Det går inte att resonera så. Det är snarare en mur mot förnybart. Swedegas har inga åtaganden om att Go4LNG ska gå över till biogas. Alla projektplaner, ansökningar och tillstånd handlar enbart om fossilgas (naturgas). Att tala om något annat än de planer som faktiskt ligger på bordet vore att vilseleda. Mycket forskning pekar dessutom på att biogas kanske inte är det som det kommer att satsas på i framtiden.

Olivia hänvisar bland annat till Howarth-rapporten från Cronell University som beskriver utsläppen från naturgas och menar att det till och med kan vara tre gånger värre än utsläppen från kol. Även en rapport från EU pekar på hur utsläppen från LNG har värre klimatpåverkan än den från olja.

Olivia Linander tycker att den nya LNG-hamnen blir en mur mot förnybart. Kalle Lantz

Ingen ny kritik

– Det är ingen okänd kritik, den har funnits tidigare och det har varit ett svårt dilemma att försöka förklara, berättar Edvard Molitor.

– Självklart är LNG inte ett perfekt bränsle. Det är fossilt, det löser inte klimatutmaningarna som finns. Men det är under förutsättningarna som finns i dag det bästa alternativet, eftersom det andra alternativet är att fortsätta köra på olja. LNG är ett bra steg i rätt riktning, men vi får inte stanna där.

Edvard menar att LNG löser svaveldioxid-problematiken, som är ett stort problem lokalt och orsakar både övergödning och försurning. Det löser även delar av NOx-problematiken, det vill säga kvävedioxider, som också är ett stort lokalt problem.

Edvard håller med om att det är problematiskt att den nya forskningen visar att LNG kan vara värre än olja ur klimatsynpunkt.

– På klimatsidan är LNG ett problem, framför allt för att man har ett så kallat metanslipp som gör att man i själva processen tappar en mängd metan som gör att det i dagsläget klimatmässigt inte ger någon vinst alls att gå över från olja till LNG. Men vår förhoppning är att en förbättring av motorerna kommer att komma till rätta med metanslippet. Lyckas man med det kan man se en förbättring med upp till 20–25 procent ur klimatsynpunkt vid byte från olja till LNG. Så det är främst av miljöskäl och lokala utsläpp som vi stödjer LNG, inte av klimatskäl, även om vi på sikt ser att det kan stödja klimatet.

”… det är under förutsättningarna som finns i dag det bästa alternativet, eftersom det andra alternativet är att fortsätta köra på olja.”

Stöttar alla bränslen

Vi glider förbi den yttre hamnen och tittar ut över de olika terminalerna. Vid APM-terminalen ligger ett stort fartyg inne med plats för 9 000 containrar på. Det är enormt, jag funderar på vad alla containrar innehåller. Och på hur svårt det är att jämföra en sådan enorm container med att färdas på cykel eller med bil. Att det går att driva en del av bilflottan med biogas och med el, men att det inte går med fartygen. Själva volymen är del av problemet, mängden varor som skeppas fram och tillbaka över jorden. Det är billigt och lätt i dag.

– Vi försöker stötta alla typer av framtida bränslen, menar Edvard. I framtiden kommer det finnas en palett av bränslen – LNG, olja, metanol. I dag utvinns metanol ur fossilt också, men det kommer att blandas upp med en större andel biobränsle inom kort.

Edvard berättar att han tror på mer utblandning av biobränsle även i oljan och pekar på hur företaget Preem arbetar med just den frågan.

– Ska vi lösa klimatutmaningarna behöver vi en större andel biobränsle i både gas och olja. Vi måste kunna stödja alla likvärdigt. Det blir fel att säga att det ena är bättre än det andra, eftersom det finns olika fördelar med alla. Så vi stödjer en LNG-terminal, både för att det finns ett EU-direktiv och för att vi ser att det är ett bra steg framåt.
Edvard Molitor har ett tufft jobb som miljöchef. Det är många tunga frågor att hantera de kommande tio åren, många, ofta motstridiga krav från olika håll på miljöhänsyn, tillväxt och expansion.

– Som miljöchef så står man lite mitt emellan, jag förstår ju aktivisterna, jag förstår problematiken. Jobbar man med miljöfrågor har man den utmaningen dagligen.

– Aktivisterna belyser frågor som är viktiga, men ibland är de inte tillräckligt insatta i problematiken och kritiserar fel områden. Som i frågan om LNG – den löser inte klimatfrågan, men den har oerhört många andra miljöfördelar. Även om klimatfrågan är den största just nu finns andra problem som vi också måste få tag i.

Olivia från Fossilgasfällan tycker att fokus är för lokalt. Svavel och kväveoxider är lokala problem medan naturgas har globala konsekvenser, både för klimatet och för miljö och människor där den utvinns. Fossilgasfällan menar dessutom att Swedegas använder sig av felaktiga siffror när de hänvisar till LNGs miljöegenskaper.

– Swedegas vill att Go4LNG ska vara öppet för att ta emot gas från flera håll, sannolikt kommer de då utgå från lägsta priset vilket är det som kommer efterfrågas. Detta innebär att det är omöjligt att säga var gasen kommer ifrån, för de åtar sig inget om vilken typ av gas de ska ta in. Det betyder att de kan ta in gas som utvinns via fracking, något som forskningen från Cornwell university säger är det värsta möjliga för klimatet.

Fossilgasfällan har träffat företrädare för Göteborgs stad som de berättar ”uppskattade besöket och den nya informationen”. Men när jag kontaktar kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson verkar det inte som att staden har tänkt om.

– Som jag ser det är bygget av fossilgasterminalen ett viktigt steg i omställningen till en mer miljövänlig sjöfart. Den infrastruktur som nu byggs upp för fossilgas kommer att på lite sikt kunna användas för att förse sjöfarten med biobaserat bränsle. Fossilgasen är för tillfället ett mindre dåligt alternativ än tjockolja. I förlängningen är målet att hela systemet ska bli fossilfritt.

Ett fartyg med plats för med 9 000 containrar är ingen ovanlig syn i Göteborgs hamn. Johanna Stål