Radar · Nyheter

Ny plan för hållbara hav

Martina Holmberg/TT | Havs– och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till havsplan för Östersjön, liksom för Västerhavet och Bottniska viken.

Sverige ska för första gången ta fram nationella havsplaner i syfte att främja hållbara vatten. Men Östersjöns problem med övergödning och gifter  kommer planen inte åt.

Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag att skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Som en del i detta har myndigheten tagit fram förslag till havsplaner för tre områden: Västerhavet, Österjön och Bottniska viken. Förslagen har precis gått på samrådsrunda och regeringen ska fatta beslut om planerna senast 2021.

– Det är en strategisk plan som visar statens syn på hur havet kan användas. Vi gör en översiktlig helhetsbedömning och målet är skapa så goda förutsättningar för tillväxt och näringslivsutveckling som möjligt, samtidigt som man skyddar naturvärden, säger Joacim Johannesson som är utredare på enheten för havsplanering.

En av remissinstanserna har varit Naturskyddsföreningen, som välkomnar förslagen på havsplaner och uppskattar att processen varit inkluderande och transparent. Däremot menar föreningen att planens vision inte tar avstamp i havsmiljödirektivets mål.

– Det är viktigt att använda sig av de styrdokument som finns, säger Mia Svedäng, projektledare för lokal vattenmiljö på Naturskyddsföreningen.

Joacim Johannesson menar att det handlar om vad man har för förväntningar på havsplanen.

– Vi ska bidra till god ekologisk status, och det tycker vi att planen gör. Planen ger förutsättningar, sedan har vi havsförvaltningen som ska hjälpa till.

Från Naturskyddsföreningens sida vill man också ha fler marint skyddade områden eller i områden där särskild hänsyn ska tas.

– Det är viktigt att de skyddade områden som vi har får ett rejält skydd. Idag är det oklart vad man menar. Områdena är dessutom rätt små, betyder det att man inte behöver ta hänsyn i de områden som inte är markerade? säger Mia Svedäng.

Det är havsförvaltningens uppgift att reda ut vilken hänsyn som ska tas i de skyddade naturområdena, enligt Joacim Johannesson.

– I fråga om allt däremellan så gäller den vanliga förvaltningen och miljöbalken med tillståndsprövning och så vidare. Det blir ingen skillnad mot idag, utan balken sätter begränsingar, man får inte göra vad som helst.

Östersjön dras med många problem sedan länge. Det handlar till exempel om övergödning, där orsaken finns på land, och gamla miljögifter. Dessa kan inte havsplanen lösa, menar Joacim Johannesson.

– Vårt jobb är att bidra med en helhetssyn. Vi hämtar in synpunkter från både kommuner,  branschorganisationer och miljöorganisastioner, och även från myndigheter och grannländer.

Den nyss påbörjade remissrundan avslutas 15 augusti, och fram tills dess kan även allmänheten lämna in sina synpunkter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV