Zoom

Stockholm har sin egen agenda

Agenda 2030-arbetet drivs bäst lokalt och regionalt, konstaterar Agenda 2030-delegationen. Och viljan finns, men landets kommuner inväntar nu tydligare direktiv från staten. Stockholms stad vill inte vänta, utan går sin egen väg med Vision 2040.

2040! Bertil Ericson/TT

Sex områden utpekade

”Stadens grönområden är tillgängliga och trygga för alla stockholmare med en rik biologisk mångfald och smarta ekosystemtjänster” – en av ambitionerna i Vision 2040. Foto: Björn Lindberg/TT

Liknar välfärdsuppdraget

Enligt Stockholms vision ska valdeltagandet vara högt i alla stadsdelar och bland alla grupper år 2040. Vid valet 2014 röstade 94 procent av invånarna i Södra Ängby och 51,7 procent av invånarna i Rinkeby. Analysen efter valet visade också att det är en trend att allt färre röstar i stadsdelar med redan lågt valdeltagande. Malin Hoelstad/TT

Stockholms egna mål

De färgglada symbolerna för FNs globala hållbarhetsmål är numera väl­bekanta, men kun­skapen om vad de faktiskt innebär behöver öka ute i landet, enligt Sveriges kommuner och landsting. Källa: globalamalen.se

Vill ligga steget före

Om Stockholm ska uppnå visionen att vara en klimatsmart stad krävs tuffare tag framför allt på trafikområdet, enligt Stockholms klimatchef Björn Hugosson. Johan Nilsson/TT

”Ska bygga på frivillighet”

Mer kunskap behövs

Vision 2040

Huvudpunkterna i Stockholm stads vision för 2040:

Ett Stockholm som håller samman

En bra skola för alla

God välfärd som ger jämlika livschanser

Rikt utbud av idrott, kultur och fritid

Levande stad där alla kan bo.

Ett klimatsmart Stockholm

Hållbart byggande och boende

Enkelt att leva miljövänligt

Klimatsmarta transporter

En ren och vacker storstadsmiljö.

Ekonomiskt hållbart Stockholm

Unika möjligheter till arbete

Enkelt att utbilda sig genom hela livet

En ledande kunskapsregion

Världens smartaste stad

Ett självklart val för en mångfald av företag.

 

Demokratiskt hållbart Stockholm

En livaktig demokrati i hela staden

Fritt från diskriminering

En trygg och säker stad

En tillgänglig stad för alla

En förebild som arbetsgivare.

Källa: Dokumentet Vision 2040 – Ett Stockholm för alla

SCB följer upp

FN har tagit fram 230 indikatorer för att mäta hur arbetet med att nå hållbarhetsmålen fortlöper på global nivå. Ut-över det ska varje land också ta fram sina egna indikatorer.
I Sverige är det Statistiska centralbyrån som ansvarar för utvärdering och analys av  arbetet med Agenda 2030. 

Källa: Statistiska centralbyrån